CeestahcCeestahc
Main / Działalność / Ekspertyzy
Działalność
Zdrowa wątroba
Przejdź do Systemu Zamówień Elektronicznych
Ekspertyzy

EKSPERTYZA WSTĘPNA
Ocena efektywności klinicznej metod diagnostyki zmian
nowotworowych narządu rodnego
wersja robocza 0.9

Cel
Podstawowym celem ekspertyzy wstępnej było określenie możliwości przeprowadzenia pełnego przeglądu systematycznego dotyczącego testów diagnostycznych wykorzystywanych do wykrywania zmian nowotworowych zogniskowanych narządach rodnych kobiet.
Metodyka
W ramach ekspertyzy wstępnej przygotowano strategię wyszukiwania badań dotyczących problematyki diagnostyki zmian nowotworowych narządów rodnych. Przeszukano najważniejsze bazy informacji medycznej (m.in. EMBASE, MEDLINE, CENTRAL).
W wyniku wstępnego przeszukiwania wybranych baz informacji medycznych odnaleziono 32224 badania kliniczne, przeglądy systematyczne, standardy wytyczne postępowania oraz rejestry dla badań przesiewowych.
W kolejnym etapie wyselekcjonowano 4426 badań pierwotnych i 844 badań wtórnych (przeglądów, metaanaliz itp.) spełniających kryteria włączenia do ekspertyzy wstępnej.
Charakterystyka badań
Ponad 77% wszystkich badań pierwotnych stanowią badania dotyczące zmian nowotworowych szyjki macicy i jajnika. Doniesienia dotyczące diagnostyki nowotworów pochwy, sromu i jajowodu są znacznie mniej liczne. Odnaleziono 204 badania (4% wszystkich odnalezionych badań pierwotnych) dotyczące diagnostyki tych narządów. Najwięcej badań naukowych włączonych do ekspertyzy wstępnej dotyczy szyjki macicy.
1218 ze wszystkich odnalezionych doniesień naukowych dotyczy programów przesiewowych, z których niemal 2/3 odnosi się do szyjki macicy. 802 doniesienia włączone do dalszej analizy dotyczy prospektywnych badań obserwacyjnych zmian nowotworowych szyjki macicy.
626 doniesień naukowych włączonych do ekspertyzy wstępnej dotyczy retrospektywnych badań obserwacyjnych. Większość badań retrospektywnych odnosi się do zmian nowotworowych jajnika oraz szyjki macicy. Randomizowane i nierandomizowane badania z grupą kontrolną stanowią niecałe 6% wszystkich doniesień naukowych włączonych do ekspertyzy, a około połowa z nich (46%) traktuje o zmianach nowotworowych szyjki macicy. Badania klinicznokontrolne opisane są w 164 pracach, w większości poświęconych markerowi CEA. Wśród odnalezionych metod diagnostycznych najwięcej badań dotyczy: mar-kerów (1 231 badań), metod i technik obrazowania (972 badania) oraz cytologii (768 badań) W wyniku przeszukiwania baz informacji medycznych odnaleziono ponadto:
  • 52 dokumenty dotyczące wytycznych postępowania w zakresie diagnostyki nowotworów narządów rodnych, przy czym większość z odnalezionych opracowań dotyczyła badań przesiewowych,
  • 633 badania wtórne (przeglądy HTA, metaanalizy).
Do analizy na etapie ekspertyzy wstępnej włączono 24 dokumenty, w tym:
  • 9 raportów HTA,
  • 15 przeglądów.
Wnioski końcowe
Na podstawie odnalezionych doniesień naukowych należy stwierdzić, że możliwe jest przeprowadzenie pełnej analizy skuteczności oraz bezpieczeństwa badań w diagnostyce pierwotnej oraz wtórnej nowotworów narządów rodnych.
W pierwszej kolejności zaleca się przygotowanie czerech przeglądów systematycznych dotyczących zmian nowotworowych:
  • pochwy i sromu,
  • szyjki macicy,
  • trzonu i dna macicy,
  • jajowodów i jajników.
Najwięcej problemów może sprawić opracowanie raportu dla rzadziej występujących nowotworów (jajowód, pochwa, srom). Liczba badań klinicznych jest w tym przypadku niewielka.
Analiza badań przesiewowych w ramach dalszych prac może zostać pominięta. Wynika to z faktu istnienia wielu aktualnych i wiarygodnych badań wtórnych w tym zakresie oraz przyjęcia międzynarodowych standardów, które włączają jedynie diagnostykę szyjki macicy w zakres programów skriningowych.


Najbliższe wydarzenia
Baner z grafiką zapraszający na 19. Sympozjum EBHC 2024
Polecamy

• Serwis refundacyjny:
IKAR Pro
• Używamy narzędzia:
Freshmail.pl

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

 
© Ceestahc.org   Wykonała: Agencja A.R.T.   Wyświetleń:17826, Data modyfikacji:2012-05-31