CeestahcCeestahc
Main / Działalność / Sympozjum EBHC
Działalność
Zdrowa wątroba
Przejdź do Systemu Zamówień Elektronicznych
Odtwórz animację 10 lat CEESTAHC

Sympozjum EBHC
Sympozjum EBHC Projekty Publikacje Szkolenia Obiady czwartkowe Samorządy Wydawnictwa Konferencje Strona www

Międzynarodowe Sympozjum Evidence-Based Health Care już od 14 edycji gromadzi w Krakowie specjalistów budujących i reformujących systemy ochrony zdrowia w Europie i na świecie. Uznajemy to za dowód słuszności powstania tej naukowej inicjatywy.
Wybór tematyki Sympozjum był podyktowany narastającą potrzebą zmian w polskim systemie ochrony zdrowia oraz wyraźną ewolucją w kierunku EBHC w krajach sąsiednich. Wybór ten jest też zgodny z misją Stowarzyszenia CEESTAHC, którą jest integracja postępowych środowisk krajów Europy Środkowej i Wschodniej w celu wymiany informacji, przekazywania doświadczeń oraz realizacji wspólnych programów naukowych.
Sympozjum EBHC
Miejsce: Kraków Czas trwania: 2 dni Dla 250 osób Wydarzenie cykliczne Zniżki dla instytucji publicznych Udział ekspertów Konferencja Warsztaty Sesje równoległe Materiały dostępne na stronie www Zgłoszenia przez internet
Zobacz dotychczasowe edycje Sympozjum:
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019


X Międzynarodowe Sympozjum EBHC pt. "Disinvestment by HTA & Pricing. How can we better address health needs?" odbędzie się w Krakowie w dniach 14-15 grudnia 2015 roku w hotelu Park Inn.
Codziennie dokonuje się niebywały postęp w medycynie. Ludzkość odkrywa coraz skuteczniejsze metody diagnostyki i leczenia, ale równocześnie opieka medyczna staje się coraz droższa. Nie tylko coraz skuteczniej można leczyć, ale też coraz więcej chorób, w tym chorób rzadkich i ultrarzadkich. Wzrasta świadomość pacjentów-podatników, którzy domagają się poszerzania zakresu świadczeń gwarantowanych, ale bez ograniczania dostępu do podstawowych, wysoce opłacalnych metod diagnostyki i leczenia. Coraz więcej technologii spełnia kryteria kliniczne, ekonomiczne i finansowe i zostaje włączona do koszyka świadczeń. Wiele jest tam umieszczanych w wyniku nacisków społecznych, lobbingowych i politycznych. Tym samym koszyk świadczeń puchnie, staje się coraz obszerniejszy, ale i coraz bardziej kosztochłonny. Obciążenie dla budżetu zaczyna rosnąć w trudny do opanowania sposób, rosną kolejki będące objawem deficytu środków finansowych, co grozi załamaniem systemu.
Rozwiązaniem stosowanym w naszym kraju jest odwlekanie decyzji refundacyjnych, tak długo, jak się da oraz zwiększanie ilości i długości kolejek. Pamiętajmy, że kolejka jest technologią medyczną o udowodnionej szkodliwości, szczególnie nieuzasadnioną w przypadku świadczeń wysoce skutecznych i wysoce opłacalnych.
W tym roku stowarzyszenie CEESTAHC podejmie w czasie dorocznego sympozjum EBHC problem nadmiernego obciążenia koszyka świadczeń gwarantowanych. Głównym problemem jest zarządzanie koszykiem gwarantowanym tak, by środki finansowe na realizację tych gwarancji były wystarczające. Co można zrobić, żeby zapanować nad zawartością koszyka? Co można zrobić by zlikwidować deficyt, rozumiany jako dysproporcja między zawartością koszyka a wielkością środków na jego realizację? Co zrobić, żeby system był bardziej sprawiedliwy? Skąd wziąć dodatkowe środki finansowe na innowacyjne technologie medyczne, by nie doprowadzić do deficytu ani kolejek do podstawowych świadczeń zdrowotnych?
IX Międzynarodowe Sympozjum EBHC pt. "HTA for Healthcare Quality Assurance" odbyło się w Krakowie w dniach 15-16 grudnia 2014 roku w hotelu Park Inn.
Wraz z rozwojem medycyny koszty utrzymania systemów ochrony zdrowia stają się podstawowym problemem krajów Europy, Ameryki Północnej i Australii. Po dekadach doskonalenia metod leczenia i organizacji pracy nadszedł czas na troskę o zapewnienie ciągłości finansowania rozbudowywanym pieczołowicie systemom, dostarczającym potrzebującym coraz nowsze technologie. Decydenci patrzą z niepokojem na rosnące lawinowo koszty, które gotowe są załamać system i pogrzebać ich wszystkich pod gruzami. W związku z tym pojęcia „dyscyplina budżetowa” i „racjonalizacja” stają się tematami publikacji i konferencji medycznych, a także debat środowisk lekarskich i politycznych.
Problemy z kosztami dostrzegają jeszcze szybciej – często bardzo boleśnie – uczestnicy sytemu zdrowia znajdujący się na jego drugim biegunie: pacjenci, ich rodziny i bliscy. Coraz więcej grup czuje się pokrzywdzonych przez brak dostępu w ramach systemu do najnowszych technologii, o których istnieniu doskonale wiedzą, a na które ich nie stać. Sami jesteśmy świadkami dramatycznych protestów rodziców dzieci dotkniętych chorobami ultra-rzadkimi, pacjentów onkologicznych i innych grup. Pacjenci nie mają czasu na debaty i systematyczne poszukiwania rozwiązań. Żądają leczenia tu i teraz, póki nie jest dla nich za późno. Konflikt na tle niemożności finansowania wszystkich najnowszych technologii będzie narastał. Im bardziej postępowe (i kosztowne) będą same technologie, tym mniej cywilizowane staną się metody walki o dostęp do nich - walki o zdrowie i życie.
Odkładając na bok emocje, trzeba stwierdzić, że w ochronie zdrowia, podobnie jak w dziedzinach „produkcyjnych”, gdy gra toczy się o poprawę parametrów przy ograniczonych zasobach finansowych na scenę wkracza JAKOŚĆ. Dla tych którzy nie rozumieją korzyści płynących z zarządzania jakością jest to tylko kolejny termin z biznesowej nowo-mowy, którym można mydlić oczy zwierzchnikom, klientom, opinii publicznej czy wyborcom. Dla tych którzy rozumieją – jakość to żyła złota.
VIII Międzynarodowe Sympozjum odbyło się w dniach 7-8 października 2013 roku w hotelu Hyatt Regency w Warszawie
Nawet najlepiej rozwinięte i najbogatsze kraje wielką wagę przykładają do racjonalnego wydatkowania środków na ochronę zdrowia, gdyż wobec obecnego rozwoju technologii na opiekę zdrowotną można wydać każdą ilość pieniędzy. Dobre funkcjonowanie narzędzi, które pozwalają na racjonalne wydatkowanie środków finansowych na ochronę zdrowia powinno stać się priorytetem polityki zdrowotnej.
Ten tekst od ponad 10 lat powtarzamy jak mantrę w licznych opracowaniach, prezentacjach, analizach, raportach i wydawnictwach Stowarzyszenia CEESTAHC. I mimo upływu lat, mimo zapowiedzi rządzących wprowadzenia ostatecznego i jedynego słusznego rozwiązania, mimo wyborczych obietnic zrewolucjonizowania istniejących mechanizmów, mimo poparcia w każdej strony sceny politycznej, mimo głosów z górnych i dolnych szczebli administracyjnych samego systemu ochrony zdrowia, polski koszyk świadczeń nadal nie jest ani podstawowym, ani wydajnym, ani chociaż przejrzystym narzędziem racjonalizacji wydatków w publicznej ochronie zdrowia.
VII Międzynarodowe Sympozjum odbyło się w Krakowie w dniach 8-9 października 2012 roku w Hotelu Park Inn.
Tytuł „HTA for Crisis” był odzwierciedleniem najbardziej aktualnych obaw krajów Europy i świata. Odkładając na bok tradycyjne myślenie o kryzysie jako zjawisku zdecydowanie negatywnym, skupiliśmy się na poszukiwaniu inspirujących aspektów niekorzystnej sytuacji gospodarczej. Czyż największe zmiany nie rodzą się w wyniku rewolucji? Czyż ciężki trening nie czyni mistrza? Czyż realne i gwałtowne ograniczenie zasobów nie jest najlepszym czasem na udowodnienie skuteczności i słuszności racjonalizacji?
VI Międzynarodowye Sympozjum EBHC pt. "East meeting West" odbyło w dniach 10-11 października 2011.
Tytuł "East meeting West" podkreślał międzynarodowy charakter wydarzenia, a jego wybór był ukoronowaniem trendu dużego zróżnicowania geograficznego widocznego w ciągu pięciu dotychczasowych edycji. Dzięki naszym gościom z odległych stron – ze Wschodu, oraz szeroko pojętego Zachodu, obejmującego kraje "starej" Unii, Stany Zjednoczone i Australię - możliwe było przyjrzenie się rozwojowi HTA oraz prześledzenie zmian, jakie w tym obszarze zachodziły na przestrzeni ostatnich lat w Europie Centralnej i Wschodniej, na tle zmian przebiegających równolegle na całym świecie. Wzorce rozwiązań zastosowanych w innych krajach stanowiły dla słuchaczy punkt do refleksji nad dalszymi kierunkami rozwoju.
V Międzynarodowe Sympozjum EBHC pt. "HTA & Health Insurance" odbyło w dniach 22-23 listopada 2010, a jego przewodnim motywem była relacja pomiędzy oceną technologii medycznych (HTA) a nowoczesnymi systemami ubezpieczeń dodatkowych.
W ramach V Sympozjum przedstawiono zasady tworzenia nowoczesnej, opartej o pryncypia HTA oferty ubezpieczeń komplementarnych oraz rolę ubezpieczeń dodatkowych w ewolucji systemów ochrony zdrowia. Wiele uwagi poświęcono też problematyce etycznych podstaw reform systemów ochrony zdrowia oraz konsekwencjom ograniczenia dostępu do podstawowych świadczeń zdrowotnych w społeczeństwie.
Warto też podkreślić, że ubezpieczenia dodatkowe wydają się być w Polsce jedyną realną alternatywą, by nie rzec wręcz kołem ratunkowym, dla obarczonego licznymi problemami systemu ochrony zdrowia. Obecnie nie ma zgody ani na podniesienie składki na podstawowe ubezpieczenie zdrowotne, ani tym bardziej na redukcję świadczeń zdrowotnych, z koszyka świadczeń gwarantowanych. Inne mechanizmy, takie jak współpłacenie, czy jedynie dopłacanie do alternatywnych świadczeń w danym wskazaniu są w Polsce nie tylko nielegalne w myśl obowiązujących przepisów, ale też społecznie nieakceptowalne. Dlatego też oparty na HTA system dodatkowych ubezpieczeń komplementarnych, wydaje się być jedyną osiągalną alternatywą.
IV Międzynarodowe Sympozjum EBHC pt. "HTA & Pricing" odbyło się w dniach 7-8 grudnia 2009, a jego przewodnim motywem było kształtowanie cen produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Ustalanie cen stanowi ważny instrument polityki zdrowotnej państwa.
W ramach IV Sympozjum omówione zostały systemy ustalania cen refundowanych produktów leczniczych i wyrobów medycznych, zagadnienia wpływu aranżacji refundacyjnych na poziom cen, mechanizmy i techniki negocjacyjne, a także zasady oceny innowacyjności oparte na HTA.
Wieczorem w Pałacu pod Baranami odbyło się spotkanie utrzymane w klimacie lat 20-30-tych XX wieku.
III Międzynarodowe Sympozjum EBHC odbyło się w dniach 24-25 listopada 2008 pod tytułem: "Racjonalne podstawy reform".
Przewodnim motywem III edycji Sympozjum była wymiana poglądów oraz dyskusja dotycząca planów reform ochrony zdrowia w Polsce, rozpatrywanych w kontekście dostosowania ich do wymogów racjonalnej polityki zdrowotnej, czyli zasad EBHC. Zaprezentowane zostały doświadczenia i osiągnięcia w wykorzystaniu multidyscyplinarnego podejścia do leczenia, badań, finansowania opieki zdrowotnej oraz technologii medycznych w oparciu o naukowe dowody i analizy.
Po trzech edycjach można było powiedzieć, że Uczestnikami Sympozjum EBHC są co roku przedstawiciele instytucji publicznych reprezentujący m.in. Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz przedstawiciele świata medycyny, polityki i biznesu, w tym potencjalni inwestorzy w rynek ubezpieczeń z Polski i z zagranicy.
II Międzynarodowe Sympozjum EBHC odbyło się w dniach 19-20 listopada 2007 i było zatytułowane: "Jak to się robi?". Jego celem było zaprezentowanie doświadczeń krajów, które już przeszły wyboistą drogę reformy służby zdrowia, z uwzględnieniem nie tylko upragnionego celu, ale przed wszystkim samej drogi wiodącej do przemiany. Czy była ona słuszna? Czy były inne alternatywy? Czy nie okazała się drogą donikąd?
Zaproszeni światowej klasy eksperci dzielili się swoimi przemyśleniami, a nade wszystko doświadczeniami z okresu implementacji nowoczesnych rozwiązań dla systemów ochrony zdrowia w swoich krajach. Głos zabrali również wybitni polscy eksperci, którzy prezentowali możliwości zmian w narodowym systemie świadczeń oraz próbowali postawić diagnozę, dlaczego mimo tylu lat krzewienia EBHC zmiany nie są tak dynamiczne jak w teoretycznych wizjach, symulacjach czy wyborczych obietnicach.
Ta edycja Sympozjum pokazała, że zmiany są nie tylko potrzebne, ale przede wszystkim możliwe. Skoro inne kraje uporały się z problemami, z którymi obecnie zmaga się polska służba zdrowia, to znaczy, że są one do przezwyciężenia. Zaproszeni eksperci byli „żywymi dowodami” na poparcie tej tezy.
I Międzynarodowe Sympozjum EBHC odbyło się w Krakowie w dniach 2-3 października 2006 roku i było poświęcone priorytetom w ochronie zdrowia. Patronat nad Sympozjum objęło Stowarzyszenie HTAi, a Patronem Honorowym był Minister Zdrowia śp. Zbigniew Religa.
Od początku miejscem organizacji Sympozjum była aula Audytorium Maximun Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Krupniczej 35 – najpiękniejsza sala wykładowa Krakowa, miejsce spotkań naukowych i debat, ale też występów, spektakli i koncertów.
W trakcie 6 sesji tematycznych przedstawione zostały zagadnienia najbardziej istotne dla procesu przemian w polskim systemie ochrony zdrowia oraz zaproponowaliśmy drogę modernizacji, którą warto podążać w celu osiągnięcia rozwiązań optymalnych dla wszystkich interesariuszy systemu opieki medycznej.
Przyjęta formuła Sympozjum zakłada dłuższy czas na dyskusję z ekspertami, co pozwoliło uczestnikom skorzystać z ich wiedzy w szerszym zakresie niż ma to zazwyczaj miejsce w ramach tego rodzaju spotkań.
Najbliższe wydarzenia
Baner z grafiką zapraszający na 19. Sympozjum EBHC 2024
Polecamy

• Serwis refundacyjny:
IKAR Pro
• Używamy narzędzia:
Freshmail.pl

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

 
© Ceestahc.org   Wykonała: Agencja A.R.T.   Wyświetleń:21416, Data modyfikacji:2020-03-03