CeestahcCeestahc
Main / Stowarzyszenie / Statut
Stowarzyszenie
Zdrowa wątroba
Przejdź do Systemu Zamówień Elektronicznych
Statut
 |  Ogólne  |  Cele  |  Członkostwo  |  Władze  |  Majątek  |  Końcowe  | 

Statut CEESTAHC | tekst jednolity - kwiecień 2021

Tekst jednolity statutu
Central and Eastern European Society of Technology Assessment in Health Care
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Central and Eastern European Society of Technology Assessment in Health Care i w dalszej części niniejszego statutu zwane jest „Towarzystwem".
 2. Towarzystwo jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem, działającym na podstawie przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
 3. Towarzystwo działa na rzecz dobra obywateli zarówno Polski jak Europy Środkowej i Wschodniej.
§ 2
 1. Towarzystwo działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Towarzystwo może działać również na terytorium innych państw Środkowej i Wschodniej Europy, a w szczególności na terytorium: Albanii, Austrii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Serbii i Czarnogóry, Litwy, Łotwy, Macedonii, Mołdawii, Niemiec, Rosji, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Ukrainy i Węgier.
 3. Towarzystwo może tworzyć oddziały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak również poza jej granicami. Odziały Towarzystwa nie posiadają osobowości prawnej.
§ 3
 1. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Kraków.
 2. Czas działalności Towarzystwa jest nieograniczony.
 3. Towarzystwo używa pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Towarzystwo posiada osobowość prawną.
 5. Towarzystwo odpowiada za swoje zobowiązania tylko swoim majątkiem.
 6. Towarzystwo nie odpowiada wobec osób trzecich za zobowiązania członków Towarzystwa.
§ 4
 1. Członkami Towarzystwa mogą być również cudzoziemcy, którzy ukończyli 18 rok życia, w tym cudzoziemcy nie posiadający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania. Aby zostać członkiem Towarzystwa cudzoziemiec musi, zgodnie z prawem państwa, którego jest obywatelem, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie może być pozbawionym praw publicznych.
 2. Na potwierdzenie spełnienia wszystkich warunków, o których mowa w ust. 1, cudzoziemiec zobowiązany jest złożyć na piśmie stosowne oświadczenie.
 3. Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.
§ 5
 1. Działalność Towarzystwa opiera się w szczególności na pracy społecznej ogółu członków.
 2. Towarzystwo może zatrudniać osoby do prowadzenia swych spraw.
Rozdział II
Cele Towarzystwa i sposoby realizacji
§ 6
Towarzystwo prowadzi działania w sferze zadań publicznych obejmującej:
 1. Ochronę i promocję zdrowia,
 2. Naukę, edukację, oświatę i wychowanie,
 3. Upowszechnianie i ochronę praw konsumentów,
 4. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. zaś jego celami jest:
  1. Prowadzenie działań na rzecz rozwoju skutecznych i bezpiecznych metod terapeutycznych i diagnostycznych, ze szczególnym uwzględnieniem podnoszenia jakości w ochronie zdrowia.
  2. Propagowanie osiągnięć w zakresie oceny lekowych i nielekowych technologii medycznych.
  3. Prowadzenie działań na rzecz rozwoju metod badawczych nad zastosowaniem nowoczesnych technologii medycznych, w tym terapii lekowych i diagnostycznych.
  4. Rozwijanie współpracy pomiędzy organizacjami oraz instytucjami promującymi inicjatywy zmierzające do szerokiego stosowania osiągnięć w zakresie oceny technologii medycznych i farmakoekonomiki.
  5. Określanie praktycznych sposobów wykorzystania wyników badań naukowych w zakresie oceny technologii medycznych w celu zapewnienia racjonalnego gospodarowania ograniczonymi zasobami, przeznaczanymi w Polsce i innych krajach na opiekę zdrowotną.
  6. Rozpowszechnianie wyników badań dotyczących oceny efektywności oraz kosztów leczenia i diagnostyki w celu kształtowania polityki społecznej i zdrowotnej.
  7. Propagowanie działań projakościowych w medycynie i farmacji.
§ 7
 1. Towarzystwo realizuje swoje cele przez:
  1. propagowanie wyników zgodnych z międzynarodowymi kryteriami wiarygodności: analiz efektywności, przeglądów systematycznych, raportów oceny technologii medycznych i analiz farmakoekonomicznych,
  2. proponowanie standardów postępowania wykorzystujących metodologię oceny technologii medycznych w oparciu o przeglądy systematyczne,
  3. propagowanie wewnątrzinstytucjonalnych i zewnątrzinstytucjonalnych systemów wykorzystania zgodnych z międzynarodowymi kryteriami wiarygodności: analiz efektywności, przeglądów systematycznych, raportów oceny technologii medycznych i analiz farmakoekonomicznych,
  4. proponowanie i negocjowanie standardów oraz zasad dotyczących racjonalnej organizacji i finansowania opieki zdrowotnej,
  5. promocję metod podnoszenia efektywności pracy w zakładach opieki zdrowotnej oraz optymalizacji kosztów leczenia i diagnostyki,
  6. promowanie rozwoju oceny technologii medycznych poprzez pomoc dla członków, prowadzących badania i prace wdrożeniowe, wspieranie wykorzystywania wyników w praktyce klinicznej, finansowanie wydawnictw, wymiany międzynarodowej, stypendiów naukowych oraz działalności oświatowej,
  7. inicjowanie prac naukowo-badawczych,
  8. organizowanie zbiorowej i indywidualnej wymiany doświadczeń między poszczególnymi grupami zawodowymi opieki zdrowotnej, zebrań dyskusyjnych, odczytów, wykładów, stażów naukowych, pobytów studyjnych, praktyk zawodowych, stypendiów, przyczyniających się do realizacji celów Towarzystwa,
  9. prowadzenie ogólnodostępnych stron internetowych i innych opracowań z zakresu działalności statutowej Towarzystwa.
  10. uczestniczenie w pracach międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń zajmujących się problematyką funkcjonowania opieki zdrowotnej,
  11. 1
  12. współpracę z instytucjami, uniwersytetami i akademiami medycznymi, jednostkami naukowo badawczymi, organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą działającymi na płaszczyźnie nauk medycznych i ekonomicznych.
 2. Towarzystwo realizuje swoje cele statutowe poprzez działalność nieodpłatną.
Rozdział III
Zasady nabywania i utraty członkostwa oraz wykonywania praw i obowiązków członkowskich
§ 8
 1. Członkami Towarzystwa są:
  1. członkowie zwyczajni,
  2. członkowie kandydaci,
  3. członkowie honorowi,
  4. członkowie wspierający.
 2. Członkiem zwyczajnymi Towarzystwa, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1, może być osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo polskie i pełną zdolność do czynności prawnych oraz niepozbawiona praw publicznych, która pragnie realizować cele Towarzystwa, wypełniła deklarację członkowską, uiściła wpisowe i odbyła roczny staż kandydacki jako członek kandydat.
 3. Członkami zwyczajnymi są także założyciele Towarzystwa.
§ 9
 1. Uzyskanie statusu członka Towarzystwa następuje w drodze uchwały Zarządu, z zastrzeżeniem § 13 ust. 1.
 2. Uchwały Zarządu o przyjęciu w poczet członków podejmowane są na podstawie pisemnego wniosku pozytywnie zaopiniowanego przez 5 (pięciu) członków Towarzystwa.
 3. Uzyskanie statusu członka Towarzystwa następuje z dniem podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet członków.
 4. Nazwisko, imię, adres zamieszkania oraz numer PESEL członka wpisywane są niezwłocznie do Rejestru Członków Towarzystwa. W przypadku członków wspierających będących osobą prawną do Rejestru Członków Towarzystwa wpisywane są: nazwa osoby prawnej, adres siedziby, numer REGON oraz numer nadany w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 5. W odniesieniu do cudzoziemców zamiast nr PESEL do Rejestru Członków Towarzystwa wpisywany jest numer paszportu.
 6. W odniesieniu do zagranicznych osób prawnych zamiast numeru REGON oraz numeru nadanego w Krajowym Rejestrze Sądowym do Rejestru Członków Towarzystwa wpisywany jest, o ile prawo właściwe tak przewiduje, numer nadany w ramach systemu statystyki publicznej oraz numer odpowiedniego rejestru osób prawnych, istniejące w państwie, w którym znajduje się siedziba zagranicznej osoby prawnej.
§ 10
 1. Ustanie członkostwa następuje na skutek:
  1. śmierci członka Towarzystwa,
  2. wystąpienia z Towarzystwa, przy czym ustanie członkostwa następuje z datą określoną w pisemnym oświadczeniu skierowanym przez ustępującego członka do Zarządu, jednak nie wcześniej niż w dniu doręczenia oświadczenia,
  3. skazania prawomocnym wyrokiem Sądu na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych,
  4. zalegania z zapłatą składek członkowskich za okres dłuższy niż 12 (dwanaście) miesięcy,
  5. braku aktywnego udziału członka w działalności statutowej Towarzystwa,
  6. ciężkiego naruszenia statutu i uchwał władz Towarzystwa,
  7. ciężkiego wykroczenia przeciwko obowiązującym zasadom współżycia społecznego.
 2. Stwierdzenie ustania członkostwa z przyczyn wymienionych w ust. 1 następuje w drodze uchwały Zarządu. W przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt 5 – 7 do podjęcia uchwały o ustaniu członkostwa konieczny jest pisemny wniosek co najmniej 5 (pięciu) członków Towarzystwa. Wniosek może być złożony i podpisany w uznawanej przepisami prawa formie elektronicznej.
§ 11
 1. Członek zwyczajny Towarzystwa ma czynne i bierne prawo wyborcze w Towarzystwie,
 2. może wnioskować do organów Towarzystwa o podjęcie działań leżących w zakresie ich kompetencji,
 3. ma prawo, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie, zgłaszać wnioski dotyczące powołania komisji programowych oraz inicjować działania w zakresie ich właściwości rzeczowej,
 4. jest zobowiązany regularne opłacać składki członkowskie, przestrzegać postanowień i uchwał organów Towarzystwa oraz aktywnie uczestniczyć w działalności statutowej Towarzystwa.
 5. Członek kandydat uzyskuje czynne i bierne prawo wyborcze po odbyciu rocznego stażu kandydackiego.
§ 12
 1. Członkiem wspierającym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna lub prawna, która popierając działalność Towarzystwa i dążąc do realizacji jego celów, zdeklarowała pomoc finansową lub rzeczową. Zasady wnoszenia i wielkość pomocy finansowej wymaganej od członków wspierających określa uchwała Zarządu.
 2. Członek wspierający posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyłączeniem czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Towarzystwa.
 3. Osoba prawna będąca członkiem wspierającym Towarzystwa zobowiązana jest, w drodze odrębnego oświadczenia złożonego Zarządowi, wskazać swojego przedstawiciela, poprzez którego będzie wykonywać swoje prawa i obowiązki wynikające z członkostwa w Towarzystwie.
 4. Postanowienia § 10 dotyczące ustania członkostwa mają odpowiednie zastosowanie do członków wspierających będących osobami fizycznymi.
 5. Ustanie członkostwa członków wspierających będących osobami prawnymi następuje na skutek:
  1. likwidacji osoby prawnej,
  2. wystąpienia z Towarzystwa, przy czym ustanie członkostwa następuje z datą określoną w pisemnym oświadczeniu skierowanym przez ustępującego członka do Zarządu, jednak nie wcześniej niż w dniu doręczenia oświadczenia,
  3. braku aktywnego wspierania Towarzystwa poprzez pomoc finansową lub rzeczową.
 6. Stwierdzenie ustania członkostwa z przyczyn wymienionych w ust. 5 następuje na drodze uchwały Zarządu.
§ 13
 1. Godność członka honorowego nadawana jest, w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia na wniosek Zarządu, osobie fizycznej szczególnie zasłużonej w działalności wspierającej Towarzystwo w realizacji jego celów.
 2. Członkiem honorowym Towarzystwa może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój Stowarzyszeniowa lub honorowemu innym sposób szczególnie zasłużyła się Stowarzyszeniu.
 3. Członek honorowy zwolniony jest z płacenia skałek.
 4. Członkostwo honorowe można utracić uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia jedynie w przypadku ciężkiego naruszenia prawa i etyki, poniżającego w sposób trwały w opinii publicznej.
§ 14
 1. Członkowie honorowi tworzą Radę Honorową, na czele, której stoi Przewodniczący wybierany przez członków honorowych ze swego grona. Rada Honorowa sprawuje patronat nad działalnością Towarzystwa.
 2. Przewodniczący Rady Honorowej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
Rozdział IV
Władze Towarzystwa
§ 15
 1. Władzami Towarzystwa są:
  1. Walne Zgromadzenie lub Walne Zgromadzenie Delegatów,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. W ramach Towarzystwa mogą być powoływane komisje programowe. Pracami komisji kieruje przewodniczący wybierany przez członków komisji. Przewodniczący w imieniu komisji składa Zarządowi sprawozdanie z jej działalności.
 3. Udział we władzach Towarzystwa odbywa się na zasadach nieodpłatnej pracy społecznej.
 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia, Walnego Zgromadzenia Delegatów, Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą być składane i podpisywane w uznawanej przepisami prawa formie elektronicznej.
 5. Walne Zgromadzenie i Walne Zgromadzenie Delegatów mogą odbywać się za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (forma elektroniczna), w tym w drodze tele- lub wideokonferencji lub za pomocą komunikatorów internetowych.
§ 16
 1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie. Do zadań Walnego Zgromadzenia należy:
  1. ustalanie kierunków działania Towarzystwa na okres kadencji,
  2. dokonywanie wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  4. udzielanie, do dnia 30 maja roku następnego, absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej za poprzedni rok kalendarzowy,
  5. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Towarzystwa,
  6. rozpatrywanie wniosków wniesionych przez członków Towarzystwa,
  7. uchwalanie statutu Towarzystwa i regulaminów jego organów oraz wprowadzanie w nich zmian,
  8. nadawanie godności członka honorowego,
  9. podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa i przeznaczenia jego majątku,
  10. podejmowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lub zbycie przez Towarzystwo nieruchomości,
  11. dokonywanie interpretacji treści statutu,
  12. uchwalanie wysokości składek członkowskich.
 2. Walne Zgromadzenie zwoływane jest co najmniej raz na rok. Walne Zgromadzenie może być zwołane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
 3. O terminie, miejscu i porządku zawiadamia pisemnie członków Towarzystwa Zarząd, nie później niż 14 (czternaście) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, podając w zawiadomieniu propozycję jego porządku obrad.
§ 17
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest nie później niż do dnia 30 maja roku następującego po roku, za który przyjmowane będą uchwały w sprawach wymienionych w § 16 ust. 1 pkt 3, 4 i 5.
§ 18
 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem § 23 ust. 3 zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy, albo
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej, albo
  3. na wniosek co najmniej 1/3 członków Towarzystwa.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty zgłoszenia wniosku o jego zwołanie przez uprawnionych do złożenia wniosku, o których mowa w ust. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, obraduje wyłącznie w sprawach objętych wnioskiem o jego zwołanie, z zastrzeżeniem § 20 ust. 3.
§ 19
W razie nie zwołania przez Zarząd w wymaganym terminie Walnego Zgromadzenia lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, do zwołania wyżej wymienionych zgromadzeń zobowiązana jest Komisja Rewizyjna.
§ 20
 1. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu i prowadzi obrady do czasu wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
 2. Przewodniczący Zgromadzenia wybierany jest w głosowaniu zwykłą większością głosów spośród członków Towarzystwa. Przewodniczącym Zgromadzenia nie może być członek Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 3. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest przyjmowany zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Jeżeli Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało na wniosek podmiotów, o których mowa w § 18 ust. 1 pkt 2 i 3, porządek obrad może być rozszerzony o inne sprawy nie objęte wnioskiem o jego zwołanie, o ile za takim rozszerzeniem porządku obrad opowiedzą się wszyscy obecni i głosujący członkowie Towarzystwa.
§ 21
 1. Walne Zgromadzenie jest władne podejmować uchwały przy obecności, co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. Jeżeli w terminie zwołania Zgromadzenia nie zostanie uzyskane wymagane w zdaniu poprzedzającym quorum, winno być w terminie miesiąca zwołane kolejne Walne Zgromadzenie, którego porządek obrad nie ulegnie zmianie. Po ponownym zwołaniu Walne Zgromadzenie jest władne podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem ust. 3. Przewodniczący Zgromadzenia winien zarządzić głosowanie tajne, jeżeli wniosek o utajnienie głosowania złożony przynajmniej przez 3 (trzech) członków uprawnionych do głosowania zostanie poparty zwykłą większością głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu członków Towarzystwa.. Głosowania jawne i tajne mogą być przeprowadzone za pośrednictwem technologii elektronicznych, umożliwiających zdalne oddanie głosu.
 3. Wszystkie uchwały w sprawie powołania i odwołania członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu tajnym. Przewodniczący Zgromadzenia winien zarządzić głosowanie jawne, jeżeli wniosek o ujawnienie głosowania złożony przez Przewodniczącego Zgromadzenia lub Prezesa Zarządu zostanie poparty zwykłą większością głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu członków Towarzystwa.
§ 22
 1. Jeżeli liczba członków zwyczajnych Towarzystwa przekroczy 100 (sto) osób, wówczas Walnym Zgromadzeniem jest Zgromadzenie Delegatów.
 2. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o kompetencjach Walnego Zgromadzenia należy przez to rozumieć również kompetencje Zgromadzenia Delegatów, w przypadku, o którym mowa w ust. 1.
 3. Delegatów na Zgromadzenie Delegatów wybierają członkowie Towarzystwa według następujących zasad:
  1. każdych kolejnych 8 członków Towarzystwa tworzy grupę wyborczą, która ma prawo wybrać jednego delegata na Zgromadzenie Delegatów. Jeżeli po podziale na grupy wyborcze pozostanie liczba członków Towarzystwa mniejsza niż 8 wchodzą oni w skład ostatniej w kolejności grupy wyborczej,
  2. grupy wyborcze członków Towarzystwa, o których mowa w pkt 1, tworzy się według daty uzyskania członkostwa w Towarzystwie.
 4. Zebrania grup wyborczych zwołuje Zarząd Towarzystwa przynajmniej na 2 miesiące przed terminem Zgromadzenia Delegatów. Zebranie grupy wyborczej otwiera Prezes Zarządu i prowadzi obrady do czasu wyboru przewodniczącego zebrania.
 5. O terminie i miejscu zebrania grupy wyborczej Zarząd zawiadamia pisemnie członków Towarzystwa tworzących grupę, nie później niż 14 (czternaście) dni przed terminem zebrania.
 6. Zebranie grupy wyborczej jest władne podejmować uchwały przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. Jeżeli w terminie zwołania zebrania nie zostanie uzyskane wymagane w zdaniu poprzedzającym quorum, winno być w terminie co najmniej 14 dni zwołane kolejne zebranie grupy wyborczej. Po ponownym zwołaniu zebranie grupy wyborczej jest władne podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.
 7. Uchwały zebrania grupy wyborczej podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
 8. Kadencja delegatów na Zgromadzenie Delegatów trwa 2 lata.
§ 23
 1. Zarząd składa się z 2 do 5 członków wybieranych na okres 5-letniej kadencji przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, z zastrzeżeniem § 21 ust. 3.
 2. Jeżeli w trakcie kadencji powstanie wakat w składzie Zarządu, którego liczebność została określona uchwałą Walnego Zgromadzenie, do Zarządu Towarzystwa wchodzą osoby, które w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu dokonującym wyboru aktualnie działającego Zarządu uzyskały kolejno największą liczbę głosów.
 3. Jeżeli w razie powstania wakatu:
  1. w ostatnim głosowaniu w sprawie powołania Zarządu zgłoszone zostały kandydatury w liczbie odpowiadającej liczbie powołanych członków Zarządu, lub
  2. kandydaci nie wybrani do Zarządu w ostatnim głosowaniu w sprawie jego powołania nie wyrażą obecnie zgody na wstąpienie do składu Zarządu,
  3. Zarząd Towarzystwa uchwałą pozostałych członków zobowiązany jest zwołać niezwłocznie – nie później niż w ciągu tygodnia od powstania wakatu – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie celem uzupełnienia składu Zarządu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, którego celem jest uzupełnienie składu Zarządu winno się odbyć nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zwołania.
 4. W razie powstania wakatu w składzie Zarządu, o którym mowa w ust. 2, do czasu uzupełnienia składu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, Zarząd w pozostałym składzie:
  1. zobowiązany jest podejmować działania mające na celu ochronę interesów Towarzystwa,
  2. a w szczególności zobowiązany jest podejmować wszelkie czynności, których zaniechanie mogłoby narazić Towarzystwo na niepowetowane straty,
  3. nie może zaciągać nowych zobowiązań, za wyjątkiem sytuacji wskazanych w pkt 1,
  4. ma prawo dokonywać rozliczeń wynikających ze zobowiązań zawartych przed powstaniem wakatu.
 5. Na pierwszym posiedzeniu prowadzonym przez Przewodniczącego Zgromadzenia, Zarząd wybiera spośród swoich członków:
  1. Prezesa
  2. Wiceprezesa
§ 24
Do kompetencji Zarządu należy:
 1. kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa,
 2. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 3. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
 4. ustalanie planu finansowego Towarzystwa na każdy rok kalendarzowy,
 5. występowanie do Walnego Zgromadzenia z wnioskami o nadanie godności członka honorowego Towarzystwa,
 6. prowadzenie działalności gospodarczej Towarzystwa,
 7. sprawowanie zarządu majątkiem Towarzystwa oraz nabywanie lub zbywanie, po uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia, nieruchomości oraz ruchomości o wartości przekraczającej kwotę ustaloną przez Walne Zgromadzenie,
 8. powoływanie i likwidacja komisji programowych Towarzystwa,
 9. koordynowanie działalności wszystkich organów Towarzystwa,
 10. prowadzenie Biura Zarządu, w tym ustalanie jego struktury,
 11. zatrudnianie pracowników Towarzystwa oraz wykonywanie w stosunku do nich praw i obowiązków pracodawcy.
§ 25
 1. Pracownicy Towarzystwa podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie za pracę.
 2. Zarząd może powołać Dyrektora Wykonawczego, do zadań, którego należeć będzie w szczególności koordynowanie i kierowanie pracami osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu oraz inne obowiązki określone przez Zarząd.
 3. Zarząd może uchwałą upoważnić Dyrektora Wykonawczego do podejmowania w imieniu Zarządu niektórych czynności z zakresu bieżącej działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem czynności zastrzeżonych przepisami prawa pracy dla pracodawcy, z wyłączeniem jednak możliwości składania jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa.
 4. Upoważnienie, o którym mowa w ust.3 nie może nastąpić z wyłączeniem uprawnień Zarządu.
 5. Funkcji Dyrektora Wykonawczego nie można łączyć z funkcją członka Komisji Rewizyjnej.
§ 26
 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
 2. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes, a pod jego nieobecność Pierwszy Wiceprezes.
 3. Posiedzenia Zarządu są protokołowane przez Sekretarza Zarządu, a w razie jego nieobecności przez innego członka Zarządu wskazanego przez Prezesa.
 4. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy składu Zarządu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.
 5. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (forma elektroniczna), w tym w drodze tele - lub wideokonferencji lub za pomocą komunikatorów internetowych.
§ 27
Dla ważności oświadczenia woli w imieniu Towarzystwa, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Skarbnika. Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Towarzystwa na kwotę powyżej 50000 zł (pięćdziesięciu tysięcy złotych) wymagana jest ponadto uchwała Zarządu, z zastrzeżeniem § 24 pkt. 7.
§ 28
 1. Komisja Rewizyjna liczy sobie od 2 do 3 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres 5-letniej kadencji w głosowaniu tajnym, z zastrzeżeniem § 21 ust. 3.
 2. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy z Towarzystwem.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
  1. pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu,
  2. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
 4. Otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w odpowiednich przepisach o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi publicznymi podmiotami prawnymi.
 5. Jeżeli w trakcie kadencji powstanie wakat w składzie Komisji Rewizyjnej wchodzą do niej osoby, które w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu dokonującym wyboru aktualnie działającej Komisji uzyskały kolejno największą liczbę głosów.
 6. Jeżeli w razie powstania wakatu:
  1. w ostatnim głosowaniu w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej zgłoszone zostały kandydatury w liczbie odpowiadającej liczbie powołanych członków Komisji, lub
  2. kandydaci nie wybrani do Komisji Rewizyjnej w ostatnim głosowaniu w sprawie jej powołania nie wyrażą obecnie zgody na wstąpienie do składu Komisji,
  3. Zarząd Towarzystwa zobowiązany jest zwołać niezwłocznie – nie później niż w ciągu tygodnia od powstania wakatu – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie celem uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, którego celem jest uzupełnienie składu Komisji winno się odbyć nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zwołania.
 7. Na pierwszym posiedzeniu prowadzonym przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Komisja Rewizyjna wybiera spośród swoich członków:
  1. Przewodniczącego Komisji,
  2. Sekretarza Komisji,
  3. Członka Komisji.
 8. Do zadań i Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie co najmniej raz w roku działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
  2. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności statutowej i finansowej Towarzystwa oraz wniosków w sprawie udzielania lub odmowy absolutorium dla Zarządu,
  3. wymaganie od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Towarzystwa,
  4. wymaganie od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
 9. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w pełnym składzie.
 10. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 11. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej mogą odbywać się za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (forma elektroniczna), w tym w drodze tele - lub wideokonferencji lub za pomocą komunikatorów internetowych.
Rozdział V
Majątek Towarzystwa
§ 29
 1. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej w całości jest przeznaczany na realizację celów statutowych.
 2. Towarzystwo dla realizacji swoich celów statutowych może prowadzić działalność gospodarczą, której przedmiot określony jest zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jako:
  1. 58.11.Z – Wydawanie książek,
  2. 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza,
  3. 58.29.Z – Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
  4. 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań video i programów telewizyjnych,
  5. 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
  6. 73.1. - Reklama,
  7. 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej.
 3. Uchwałę o podjęciu lub zaniechaniu działalności gospodarczej podejmuje Zarząd.
 4. Towarzystwo nie może prowadzić statutowej działalności odpłatnej i działalności gospodarczej w tym samym zakresie.
 5. Do prowadzenia działalności gospodarczej Towarzystwo może zatrudniać pracowników oraz zawierać umowy cywilnoprawne, w tym umowy o współpracy z przedsiębiorcami.
§ 30
 1. Majątek Towarzystwa tworzą nieruchomości, ruchomości oraz zgromadzone fundusze.
 2. Na fundusze składają się wpływy z:
  1. składek członkowskich, których wysokość ustala Walne Zgromadzenie,
  2. darowizn, spadków, zapisów, dotacji, subwencji oraz innego rodzaju przysporzeń majątkowych poczynionych na rzecz Towarzystwa przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne,
  3. dochodów z nieruchomości i ruchomości,
  4. odsetek, przychodów z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, wpływów ze zbiórek organizowanych przez Towarzystwo na podstawie odpowiednich zezwoleń,
  5. przychodów z odpłatnej działalności statutowej,
  6. dochodów z działalności gospodarczej, o ile jest ona prowadzona.
 3. Towarzystwo, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki, zapisy i korzystać z ofiarności publicznej.
§ 31
 1. Zabrania się w celu zachowania przejrzystości działania:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  2. przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywania majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa,
  4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
Rozdział VI
Postanowienia przejściowe i końcowe
§ 32
 1. Organem nadzorującym Towarzystwo jest Prezydent Miasta Krakowa.
 2. Sądem rejestrowym Towarzystwa jest Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie.
§ 33
 1. Statut Towarzystwa oraz zmiany w statucie uchwala Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
 2. Uchwałę w sprawie rozwiązania Towarzystwa i przeznaczenia jego funduszy po likwidacji podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
§ 34
 1. Uczestnicy Zebrania Założycielskiego stają się członkami zwyczajnymi Towarzystwa z chwilą wpisania go do Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Uczestnicy Zebrania Założycielskiego mogą dokonać wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej, przy czym osoby wybrane na poszczególne funkcje mogą je pełnić po wpisaniu Towarzystwa do Krajowego Rejestru Sądowego.
 3. Pierwsze Walne Zgromadzenie po zarejestrowaniu Towarzystwa w Krajowym Rejestrze Sądowym zwołuje Komitet Założycielski.
Najbliższe wydarzenia
Baner z grafiką zapraszający na 19. Sympozjum EBHC 2024
Polecamy

• Serwis refundacyjny:
IKAR Pro
• Używamy narzędzia:
Freshmail.pl

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

 
© Ceestahc.org   Wykonała: Agencja A.R.T.   Wyświetleń:21912, Data modyfikacji:2021-05-04