CeestahcCeestahc
Main / Działalność / Zamówienia publiczne
Działalność
Zdrowa wątroba
Przejdź do Systemu Zamówień Elektronicznych
Zamówienia publiczne
Zapytanie ofertowe nr 1/2021
Kraków, 18 października 2021
Wyniki zapytania ofertowego nr 1/2021 - plik PDF 200 kB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Kraków, 21 października 2021
Uprzejmie informujemy, że za najkorzystniejsze zostały uznane oferty następujących osób:
 • Piotr Gruszkowski, ul. Polonijna 21/48, 30-668 Kraków.
Jest to jedyny wykonawca, który złożył ofertę zgodnie ze wszelkimi wymogami formalnymi, z ceną za zrealizowanie przedmiotu umowy, określoną na podstawie zapytania ofertowego dla parametrów rozkładu pól ankietowych zadanych w zapytaniu 1/2021, w wysokości: 1,56 zł brutto (jeden złoty 56/100).
Treść zapytania
Stowarzyszenie CEESTAHC z siedzibą przy ulicy Starowiślnej 17/3 będące Partnerem SP ZOZ Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie z siedzibą przy ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków w realizacji projektu nr POWR.05.01.00-00-0032/17 p.n.: "Profilaktyka chorób naczyń mózgowych szansą na długie życie w zdrowiu", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; V Osi priorytetowej: Wsparcie dla obszaru zdrowia;  Działania 5.1: Programy profilaktyczne, zaprasza do zgłaszania się osób chętnych do pracy przy realizacji zadania: analiza statystyczna danych.
 1. Opis przedmiotu zamówienia
  • Analiza statystyczna danych zbieranych podczas realizacji programu oraz prezentacja wyników w postaci raportu. Podczas trwania programu w ramach kilku ankiet zbierane będą informację o charakterystyce pacjentów włączonych do programu, liczbie wykrytych udarów, liczbie pacjentów z podwyższonej grypy ryzyka badanych na poziomie AOS, liczba dystrybuowanych materiałów, liczba przeszkolonych lekarzy oraz pacjentów, występującym czynnikom ryzyka u pacjentów, liczbie bezobjawowych udarów, które udało się wykryć dzięki programowi, średnim czasie trwania diagnostyki i leczenie, zastosowanym leczeniu i procedurom wykonanym u pacjentów w AOS. Ocena wiedzy pacjentów oraz lekarzy przed oraz po zakończeniu programu. Planuje się przeprowadzenie analiz dotyczących korelacji występowania czynników ryzyka i prawdopodobieństwa wystąpienia udarów, zależności między zastosowanym leczeniem a wystąpieniem udarów.
  • Rozkład pól ankietowych:
   o ilość pól ankietowych w komplecie: 126
   o pola tekstowe: 9
   o pola daty: 5
   o pola liczbowe: 14
   o pola wyboru: 98
  • Docelowa ilość = liczba pacjentów: 600-1200 pacjentów
  Prosimy o podanie wyceny brutto za 1 komplet ankiet.
  Miejsce wykonywania zadania: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków
  Warunki udziału w postępowaniu: złożenie w terminie oferty, podanie wyceny jednostkowej brutto, spełnianie warunków
 2. Kryteria oceny ofert: cena
 3. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert: porównanie cen z ofert w arkuszu kalkulacyjnym
 4. Termin składania ofert: data: 21/10/2021, godzina: 10.00
 5. Akceptowalne formy składania ofert:
  • email na adres sekretariat@ceestahc.org
 6. Sposób sporządzenia oferty:
  • wydruk lub dokument elektroniczny zawierający:
   • nr zapytania
   • dane oferenta + CV
   • wycena jednostkowa brutto
 7. Warunki wykluczenia:
  Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
  • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej
  • pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
 8. Termin realizacji zadania: 31 grudnia 2022
 9. Odrzuceniu podlegają oferty:
  • których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
  • złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym.
  • Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w zapytaniu ofertowym, zamawiający niezwłocznie zwraca oferentom.
 10. Zmiana umowy: zamawiający nie dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy / zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:
  • zmiana liczby pacjentów zakwalifikowanych do programu
  • braku responsu pacjentów dla ankiety końcowej
  • Nie jest możliwe dokonywanie zmian w umowie polegających na zmniejszeniu zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie.
 11. Załączniki:
  Zapytanie ofertowe nr 1/2021 - plik PDF 270 kB
 12. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.
  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich potencjalnych wykonawców, do których zostało skierowane zapytanie ofertowe oraz zamieści informację na stronie internetowej.


Zapytanie ofertowe nr 2/2019
Kraków, 11 lipca 2019
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Kraków, 19 lipca 2019
Uprzejmie informujemy, że za najkorzystniejsze zostały uznane oferty następujących osób:
Piotr Gruszkowski, ul. Polonijna 21/48, 30-668 Kraków
Bartłomiej Ślęzak, ul. Zbrojów 12/4, 30-042 Kraków
z ceną za zrealizowanie przedmiotu umowy, określoną na podstawie zapytania ofertowego dla parametrów rozkładu pól ankietowych zadanych w zapytaniu 2/2019, w wysokości: 1,56 zł brutto (jeden złoty 56/100).


Zapytanie ofertowe nr 1/2019
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Kraków, 22 lutego 2019

16. Sympozjum EBHC 2021
Polecamy

• Serwis refundacyjny:
IKAR Pro Dobre Programy Zdrowotne
• Używamy narzędzia:
Freshmail.pl
 
© Ceestahc.org   Wykonała: Agencja A.R.T.   Wyświetleń:4487, Data modyfikacji:2021-10-21