CeestahcCeestahc
Main / Działalność / Zamówienia publiczne
Działalność
Zdrowa wątroba
Przejdź do Systemu Zamówień Elektronicznych
Zamówienia publiczne
Zapytanie ofertowe nr 2/2019
Kraków, 11 lipca 2019
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Kraków, 19 lipca 2019
Uprzejmie informujemy, że za najkorzystniejsze zostały uznane oferty następujących osób:
Piotr Gruszkowski, ul. Polonijna 21/48, 30-668 Kraków
Bartłomiej Ślęzak, ul. Zbrojów 12/4, 30-042 Kraków
z ceną za zrealizowanie przedmiotu umowy, określoną na podstawie zapytania ofertowego dla parametrów rozkładu pól ankietowych zadanych w zapytaniu 2/2019, w wysokości: 1,56 zł brutto (jeden złoty 56/100).


Treść zapytania
Stowarzyszenie CEESTAHC z siedzibą przy ulicy Starowiślnej 17/3 będące Partnerem SP ZOZ Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie z siedzibą przy ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków w realizacji projektu nr POWR.05.01.00-00-0032/17 p.n.: "Profilaktyka chorób naczyń mózgowych szansą na długie życie w zdrowiu", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; V Osi priorytetowej: Wsparcie dla obszaru zdrowia;  Działania 5.1: Programy profilaktyczne, zaprasza do zgłaszania się osób chętnych do pracy przy realizacji zadania: analiza statystyczna danych.
 1. Opis przedmiotu zamówienia
  • Analiza statystyczna danych zbieranych podczas realizacji programu oraz prezentacja wyników w postaci raportu. Podczas trwania programu w ramach kilku ankiet zbierane będą informację o charakterystyce pacjentów włączonych do programu, liczbie wykrytych udarów, liczbie pacjentów z podwyższonej grypy ryzyka badanych na poziomie AOS, liczba dystrybuowanych materiałów, liczba przeszkolonych lekarzy oraz pacjentów, występującym czynnikom ryzyka u pacjentów, liczbie bezobjawowych udarów, które udało się wykryć dzięki programowi, średnim czasie trwania diagnostyki i leczenie, zastosowanym leczeniu i procedurom wykonanym u pacjentów w AOS. Ocena wiedzy pacjentów oraz lekarzy przed oraz po zakończeniu programu. Planuje się przeprowadzenie analiz dotyczących korelacji występowania czynników ryzyka i prawdopodobieństwa wystąpienia udarów, zależności między zastosowanym leczeniem a wystąpieniem udarów.
  • Rozkład pól ankietowych:
   o ilość pól ankietowych w komplecie: 126
   o pola tekstowe: 9
   o pola daty: 5
   o pola liczbowe: 14
   o pola wyboru: 98
  • Docelowa ilość ankiet: 6000 (sześć tysięcy)
  Uwaga! Ze względu na dużą ilość danych zadanie będzie realizowane przez kilka osób wyłonionych w trybie zapytania.
  Prosimy o podanie wyceny brutto za 1 komplet ankiet.
  Miejsce wykonywania zadania: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków
  Warunki udziału w postępowaniu: złożenie w terminie oferty, podanie wyceny jednostkowej brutto, spełnianie warunków
 2. Kryteria oceny ofert: cena
 3. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert: porównanie cen z ofert w arkuszu kalkulacyjnym
 4. Termin składania ofert: data: 18/07/2019, godzina: 12.00
 5. Akceptowalne formy składania ofert:
  • email na adres m.dziadyk@ceestahc.org
  • pocztą na adres CEESTAHC
 6. Sposób sporządzenia oferty:
  • wydruk lub dokument elektroniczny zawierający:
   • nr zapytania
   • dane oferenta + CV
   • wycena jednostkowa brutto
 7. Warunki wykluczenia:
  Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
  • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej
  • pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
 8. Termin realizacji zadania: 31 października 2020
 9. Odrzuceniu podlegają oferty:
  • których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
  • złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym.
  • Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w zapytaniu ofertowym, zamawiający niezwłocznie zwraca oferentom.
 10. Zmiana umowy: zamawiający nie dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy / zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:
  • zmiana liczby pacjentów zakwalifikowanych do programu
  • braku responsu pacjentów dla ankiety końcowej
  • Nie jest możliwe dokonywanie zmian w umowie polegających na zmniejszeniu zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie.
 11. Załączniki:
  Zapytanie ofertowe nr 2/2019 - plik PDF 240 kB
 12. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.
  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich potencjalnych wykonawców, do których zostało skierowane zapytanie ofertowe oraz zamieści informację na stronie internetowej.


Zapytanie ofertowe nr 1/2019
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Kraków, 22 lutego 2019
Uprzejmie informujemy, że za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy
GRAF Sp. z o.o., ul. Zapole 4, 32-086 Węgrzce z ceną za zrealizowanie przedmiotu umowy, określoną na podstawie zapytania ofertowego w wysokości dla elementów zapytania:
 1. Druki: 3 874,50 zł brutto (słownie: trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery 50/100 złotych),
 2. Projektowanie graficzne: 1 125,45 zł brutto (słownie: tysiąc sto dwadzieścia pięć 45/100 złotych),
w tym podatek VAT 23 % za wykonanie przedmiotu zamówienia.


Treść zapytania
Stowarzyszenie CEESTAHC z siedzibą przy ulicy Starowiślnej 17/3 będące Partnerem SP ZOZ Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie z siedzibą przy ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków w realizacji projektu nr POWR.05.01.00-00-0032/17 p.n.: "Profilaktyka chorób naczyń mózgowych szansą na długie życie w zdrowiu", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; V Osi priorytetowej: Wsparcie dla obszaru zdrowia;  Działania 5.1: Programy profilaktyczne, zaprasza do składania ofert na druk i projektowanie graficzne materiałów wg poniższej specyfikacji.
 1. Opis przedmiotu zamówienia
  1. DRUKI
   • ulotka PROFILAKTYKA
    format: 156 x 220 mm (312 x 220 mm)
    ilość stron: 4
    zadruk: 4+4
    papier: offset 140g
    introligatorka: 1 biga, falc na pół
    kompletacja: paczki po 200 sztuk
    nakład: 12 000 sztuk
   • ulotka INFO
    format: 156 x 220 mm
    ilość stron: 2
    zadruk: 4+4
    papier: offset 140g
    kompletacja: paczki po 200 sztuk
    nakład: 12 000 sztuk
  2. PROJEKTOWANIE GRAFICZNE
   • ulotka PROFILAKTYKA: zmiana rozkładu logotypów wg księgi identyfikacji wizualnej, zastosowanie czcionek o większej czytelności (3 próby), wprowadzenie korekty merytorycznej i językowej
   • ulotka INFO: zmiana rozkładu logotypów, zastosowanie czcionek o większej czytelności (3 próby), wprowadzenie korekty merytorycznej i językowej
   • plakat INFO: zmiana rozkładu logotypów, zmiana grafiki wiodącej na lepiej czytelną z dużej odległości
  Adres dostawy: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków
 2. Warunki udziału w postępowaniu: złożenie w terminie oferty, podanie osobnej wyceny na A) druki i na B) projektowanie graficzne, spełnianie warunków
 3. Kryteria oceny ofert: cena
 4. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert: porównanie cen z ofert w arkuszu kalkulacyjnym
 5. Termin składania ofert: data: 21/02/2019, godzina: 12.00
 6. Akceptowalne formy składania ofert:
  • email na adres m.dziadyk@ceestahc.org
  • pocztą na adres CEESTAHC
 7. Sposób sporządzenia oferty:
  • wydruk lub dokument elektroniczny zawierający:
   • nr zapytania
   • nazwa firmy oferenta
   • lista z dwiema cenami za A) druki i B) projektowanie graficzne
   • pieczątka firmy oferenta
 8. Warunki wykluczenia:
  Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
  • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej
  • pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
 9. Termin realizacji zamówienia: 7 marca 2019
 10. Odrzuceniu podlegają oferty:
  • których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
  • złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym.
  • Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w zapytaniu ofertowym, zamawiający niezwłocznie zwraca oferentom.
 11. Zmiana umowy: zamawiający nie dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy / zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:
  • zmiana formatu
  • zmiana nakładów
  • zmiana miejsca dostawy
  • Nie jest możliwe dokonywanie zmian w umowie polegających na zmniejszeniu zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie.
 12. Załączniki:
  Zapytanie ofertowe nr 1/2019 - plik PDF 240 kB
  Wyniki zapytania ofertowego nr 1/2019 - plik PDF 180 kB
 13. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.
  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich potencjalnych wykonawców, do których zostało skierowane zapytanie ofertowe oraz zamieści informację na stronie internetowej.
Najbliższe wydarzenia
15. Sympozjum EBHC 2020
Rejestracja na 15. Sympozjum EBHC 2020


Polecamy

• Serwis refundacyjny:
IKAR Pro Dobre Programy Zdrowotne
• Używamy narzędzia:
Freshmail.pl
 
© Ceestahc.org   Wykonała: Agencja A.R.T.   Wyświetleń:4041, Data modyfikacji:2019-07-19