CeestahcCeestahc
Main / Działalność / Raporty
Działalność
Zdrowa wątroba
Przejdź do Systemu Zamówień Elektronicznych
Raporty
Analiza wpływu na budżet leczenia nieswoistych chorób zapalnych jelit. Poszerzenie kryteriów włączenia do programów lekowych B.32 i B.55 oraz ich wpływ na budżet płatnika publicznego New
Pod redakcją Grażyny Rydzewskiej
Publikacja: Kraków 2024
Opracowanie stanowi kontynuację raportu przygotowanego w 2021 r. przez stowarzyszenie CEESTAHC pod patronatem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Nieswoiste choroby zapalne jelit (w skrócie NChZJ) to choroby o podłożu autoimmunologicznym. Obejmują chorobę Leśniowskiego-Crohna (ChLC) oraz wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG). Niezmiennie stanowią one ważny, narastający problem medyczny i wiążą się z konsekwencjami społecznymi i ekonomicznymi. Najnowsze polskie dane epidemiologiczne opracowane na podstawie danych Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) wskazują na zwiększającą się chorobowość obu tych schorzeń.


Analiza wpływu na budżet leczenia nieswoistych chorób zapalnych jelit. Proponowane zmiany w zapisach programów lekowychB.32 i B.55 oraz ich wpływ na budżet płatnika publicznego
Pod redakcją Grażyny Rydzewskiej
Publikacja: Kraków 2021
Nieswoiste choroby zapalne jelit (NChZJ), obejmujące chorobę Leśniowskiego-Crohna (ChLC) oraz wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG), stanowią ważny, narastający problem medyczny i wiążą się z konsekwencjami społecznymi i ekonomicznymi. NChZJ występują na całym świecie, jednak największa zachorowalność dotyczy rozwiniętych krajów Europy Zachodniej, Ameryki Północnej i Australii. Początek objawów tych chorób przypada w większości przypadków na okres produkcyjny, chociaż zachorowanie może nastąpić również w okresie dzieciństwa, a także w wieku podeszłym. NChZJ występują u ok. 3 mln ludzi w Europie. W Polsce liczba chorych jest szacowana na kilkadziesiąt tys. osób i gwałtownie wzrasta w ostatnich latach. Choroby te charakteryzują się przewlekłym, nawrotowym przebiegiem i w znaczący sposób wpływają na jakość życia pacjentów oraz ich zdrowie psychiczne i fizyczne. Ogólne złe samopoczucie oraz bolesne objawy choroby, szczególnie w przypadku niewłaściwego leczenia, wpływają negatywnie na codzienne funkcjonowanie chorych, ograniczając uczestniczenie w życiu rodzinnym, zawodowym czy społecznym.


Analiza wpływu na budżet zmian w opisie programu lekowego B.44 - leczenie astmy ciężkiej. Wpływ zniesienia ograniczeń możliwości leczenia w programie lekowym na budżet płatnika publicznego
Pod redakcją Kariny Jahnz-Różyk
Publikacja: Kraków 2021
Astma jest jednym z największych wyzwań klinicznych i systemowych w zakresie opieki zdrowotnej i społecznej ze względu na jej powszechność oraz przebieg schorzenia. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO, ang. World Health Organization) liczba chorych na astmę na świecie to około 300 mln osób, a w 2025 roku liczba ta ma wzrosnąć do 400 mln osób. Szacuje się, że w Polsce około 6% dorosłych osób choruje na astmę, przy czym u około 70% chorych astma nie jest prawidłowo rozpoznana. Ministerstwo Zdrowia oszacowało, że w 2019 roku chorowało na astmę 2,17 mln Polaków.


Estimating the Budget and Health Impact of the PD-1/PD-L1 inhibitor class in Poland 
Publikacja: Kraków 2020
Immunotherapy has transformed cancer care, offering improved outcomes in a range of indications, greater quality of life, survival benefits, and regimen tolerability. However, the rapid expansion of immuno-oncology (IO) treatment options and their use has led to concerns about potentially putting healthcare budgets under strain. The objective of this study was to estimate the potential public health and budget impact of PD-1/PD-L1 inhibitors in Poland.
PD-1/PD-L1 inhibitors can deliver significant survival benefits in cancer patients, with less severe side effects. The budget impact of PD-1/PD-L1 inhibitors in Poland is manageable but increasing usage of these treatments will require additional funds planning in the future.


RAPORT
Leczenie chorób zapalnych stawów w Polsce
Publikacja: Kraków 2020
Autorzy: Marcin Stajszczyk, Magdalena Władysiuk, Jakub Rutkowski
Raport powstał przy współpracy:
Central and Eastern European Society of Technology Assessment in Health Care
Polskie Towarzystwo Reumatologiczne
Choroby zapalne stawów stanowią istotny problem zdrowotny i społeczny. Zbyt późno i niewłaściwie leczone prowadzą do upośledzenia sprawności i kalectwa oraz wykluczenia społecznego, w tym zawodowego. Należą do nich min. reumatoidalne zapalenie stawów, młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, łuszczycowe zapalenie stawów oraz nieradiograficzna postać spondyloatropatii osiowej i obwodowej. Początek objawów tych chorób przypada w większości przypadków na okres produkcyjny. Łączna liczba pacjentów z chorobami zapalnymi stawów w Polsce może sięgać ok. 1 mln (1).


RAPORT
Program badań przesiewowych w kierunku wirusowego zapalenia wątroby typu C realizowany w systemie podstawowej opieki zdrowotnej
Publikacja: Kraków 2019
Autorzy: Magdalena Władysiuk, Magdalena Monica, Anita Stożek-Tutro, Renata Zuchnicka, Iwona Żerda
Raport powstał pod auspicjami Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych (PTEiLChZ)
Zakażenie wirusem HCV (Hepatitis C Virus), które jest przyczyną wirusowego zapalenia wątroby typu C (WZW C) stanowi istotny problem w Polsce z punktu widzenia epidemiologicznego i zdrowotnego z uwagi na fakt, iż zakażenie zwykle przebiega bezobjawowo przez wiele lat, aż do momentu wystąpienia zaawansowanych zmian zapalno-martwiczych wątroby, a nieświadomi własnej infekcji chorzy mogą być źródłem nowych zakażeń.
Mimo iż w ostatnich latach opracowano skuteczne i bezpieczne terapie przeciwwirusowe, które aktualnie w Polsce finansowane są ze środków publicznych, chorobowość wynikająca z zakażenia HCV nie została wystarczająco opanowana. Główną przyczyną tego zjawiska jest nadal niska wykrywalność zakażeń. Szacuje się, iż blisko 80% polskich zainfekowanych nie jest świadomych swojego zakażenia, pomimo pojawiających się akcji przesiewowych [1]. Aktualnie brak jest nadal systemowego i ogólnokrajowego programu pod kątem badań przesiewowych w kierunku zakażenia HCV w Polsce. Dodatkowo, czynnikiem sprzyjającym rozprzestrzenianiu zakażenia HCV, jest zbyt wolno rosnący poziom wiedzy w społeczeństwie dotyczący HCV oraz jego dróg zakażenia.
W niniejszym dokumencie dokonano gruntownej oceny zasadności wdrożenia krajowego programu badań przesiewowych pod względem kryteriów refundacyjnych dla świadczeń zdrowotnych w Polsce. W szczególności skupiono się na omówieniu dowodów naukowych dotyczących skuteczności wykonywania badań przesiewowych, przeglądzie wytycznych praktyki klinicznej oraz określeniu roli lekarza POZ w wykrywaniu zakażenia HCV, na podstawie badań przeprowadzonych w krajach europejskich oraz w USA. Ze względu na brak jakichkolwiek analiz opłacalności wprowadzenia programu badań przesiewowych w kierunku HCV do koszyka świadczeń POZ, przeprowadzono szczegółową analizę efektywności kosztowej i omówiono potencjalne ograniczenia systemowe wprowadzenia takiego rozwiązania wraz z propozycjami strategii umożliwiających zmniejszenie tych ograniczeń.


RAPORT SYSTEMOWY
WZW typu C. Konieczność zmian w organizacji systemu ochrony zdrowia
Wersja 1.0
Publikacja: Kraków 2017
Autorzy: Robert Plisko, Magdalena Kulik-Sztorc, Grzegorz Niesyczyński, Kinga Fiałek, Piotr Wojciechowski
Prace nad raportem współfinansowane były z grantu przekazanego przez firmę AbbVie.
Zakażenie HCV (Hepatitis C Virus) i będące jego konsekwencją wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZW typu C) stanowią narastający problemem z punktu widzenia zdrowotności społeczeństwa. W krajach rozwiniętych liczba zgonów spowodowanych HCV zaczęła obecnie przekraczać liczbę zgonów będących skutkiem infekcji HBV czy HIV. W Polsce zapadalność na WZW typu C gwałtownie wzrosła od lat 90-tych i jest już ok. dwukrotnie wyższa w porównaniu z WZW typu B oraz HIV. Rośnie także umieralność z powodu powikłań WZW typu C. Jest ona obecnie dwukrotnie wyższa od umieralności w konsekwencji zakażenia HIV i czterokrotnie wyższa od umieralności powodowanej WZW typu B.
Ze względu na to, że nie została jak dotąd opracowana szczepionka przeciwko HCV, konieczne jest podejmowanie działań mających na celu powstrzymanie jego rozprzestrzeniania. Powinny one polegać na szerokim dostępie do testowania w kierunku HCV, umożliwiającym wczesne wykrycie oraz diagnostykę jak największej liczby osób zakażonych oraz na skierowanej do personelu medycznego, a także ogółu społeczeństwa, edukacji i promocji zachowań zmniejszających ryzyko dalszej transmisji zakażenia. Działania takie, w połączeniu z udostępnieniem chorym skutecznej i bezpiecznej terapii przeciwwirusowej, mogłyby zaowocować osiągnięciem efektu bliskiego stosowaniu skutecznych szczepień ochronnych.
Brak systemowego podejścia do rozwiązania problemu sprawi natomiast, że w przeciągu najbliższych dekad system ochrony zdrowia zmuszony będzie zmierzyć się z koniecznością leczenia kilkudziesięciu tysięcy chorych z poważnymi powikłaniami WZW typu C, takimi jak marskość i rak wątrobowokomórkowy, którym – dzięki wdrożeniu odpowiednich metod prewencyjnych – dałoby się skutecznie zapobiec już dziś.


RAPORT
SMA - rdzeniowy zanik mięśni - aktualna wiedza i sposób postępowania
Publikacja: Kraków 2017
Autorzy: Piotr Wojciechowski, Elżbieta Łukomska, Małgorzata Barchańska
Opracowanie zostało sfinansowane i przeprowadzone na zlecenie: Biogen Poland
Rdzeniowy zanik mięśni (SMA, ang. spinal muscular atrophy) jest chorobą uwarunkowaną genetycznie, prowadzącą do nieodwracalnego uszkodzenia neuronów ruchowych, koniecznych do zachowania i właściwego funkcjonowania mięśni szkieletowych. W efekcie dochodzi do postępującego zaniku mięśni szkieletowych, co w zależności od nasilenia choroby objawia się: osłabieniem siły mięśni szkieletowych, niedowładem ruchowym, zaburzeniami połykania oraz niewydolnością układu oddechowego, co w krańcowym stadium choroby prowadzi do zgonu pacjenta. SMA nie powoduje zaburzeń funkcji poznawczych mózgu. Percepcja otaczającego świata, u chorych na SMA i ich zdrowych rówieśników jest porównywalna. Chorzy na SMA w podobnym stopniu do osób zdrowych odczuwają ból oraz inne bodźce dochodzące z otoczenia.
Prowadzone badania naukowe przyczyniły się do poznania mechanizmów związanych z rozwojem SMA. Uzyskana wiedza zaowocowała opracowaniem szeregu strategii terapeutycznych, potencjalnie skutecznych w walce z SMA, oraz dopuszczeniem do obrotu w dniu 23 grudnia 2016 roku w USA, a następnie 30 maja 2017 roku w Unii Europejskiej leku nusinersen – oligonukleotydu antysensownego, pierwszego leku do stosowania w terapii SMA, we wszystkich jego typach. Obiecujące wyniki analiz częściowych programu badawczego dla leku nusinsersen pozwoliły na szybkie przejście do procesów rejestracyjnych oraz uruchomienie globalnego Programu Rozszerzonego Dostępu (EAP, ang. Expanded Access Programs). EAP to rozwiązanie umożliwiające podanie leku poza badaniami klinicznymi, a jeszcze przed oficjalną rejestracją leku, u tych pacjentów, u których występuje ciężki lub zagrażający życiu stan, a żadna inna opcja terapeutyczna nie jest dostępna.
Program Rozszerzonego Dostępu dla leku nusinersen jest największym program tego typu na świecie w obszarze chorób rzadkich. Do sierpnia 2017 roku w 17 krajach europejskich do programu przystąpiło ponad 550 osób. Programem w dalszym ciągu obejmowani są nowi pacjenci, pomimo tego, że lek został już oficjalnie zarejestrowany przez Europejską Agencję Leków. Od lutego 2017 r. program EAP dla leku nusinersen jest realizowany również w Polsce. W momencie jego uruchomienia obejmował 10 dzieci, natomiast został rozszerzony do 30 chorych, leczonych w 3 ośrodkach – Instytucie „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie” (17 pacjentów), Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach (6 pacjentów) oraz Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku (7 pacjentów). Lek udostępniany jest nieodpłatnie przez producenta.


RAPORT
Ocena i możliwości poprawy systemu finansowania immunizacji czynnej i biernej ze środków publicznych w Polsce. Opracowanie systemowe dotyczące zarządzania koszykiem świadczeń
Wersja 1.0
Autorzy: Krzysztof Łanda, Maciej Nowicki. Anna Bagińska, Agnieszka Mossoczy
Opracowanie zostało sfinansowane z grantu GSK Commercial Sp. z o.o. i wykonane na zlecenie CEESTAHC przez HTA Audit. Partnerem w opracowaniu projektu jest WHC.
Cel
Celem opracowania jest ocena rozwiązań systemowych dotyczących finansowania immunizacji czynnej i wybranych metod immunizacji biernej oraz przedstawienie możliwości poprawy dostępności immunoprofilaktyki w Polsce.
Przeprowadzono analizę rozwiązań funkcjonujących w zakresie finansowania immunizacji czynnej i biernej w Polsce oraz zestawiono je z rozwiązaniami w wybranych krajach UE (Holandia, Litwa, Niemcy, Wielka Brytania, Węgry, Włochy) i Australii. Porównywano sposób finansowania immunizacji, organizację dostępu do świadczeń, a także zakres rekomendowanych szczepień ochronnych oraz wyszczepialność. Przeprowadzona analiza pozwoliła na sformułowanie kluczowych wniosków dotyczących słabych i mocnych stron funkcjonowania obecnego systemu szczepień w Polsce oraz zaproponowanie możliwych do zastosowania aranżacji systemowych w tym obszarze.
Podział szczepionek ze względu na dostępność dla świadczeniobiorcy wynika bezpośrednio z przeprowadzonej analizy systemów szczepień w wybranych krajach. Wyróżniono szczepienia i immunoglobuliny pozastandardowe oraz te o ugruntowanej pozycji w lecznictwie.


RAPORT
Dostęp do opieki okulistycznej w Polsce podejście systemowe. Najważniejsze problemy związane z dostępem do świadczeń okulistycznych
Wersja 1.0
Autorzy: Daria Szmurło, Tomasz Fundament, Grzegorz Kopeć, Damian Brzyski, Magdalena Władysiuk, Krzysztof Łanda


RAPORT
Implikacje gospodarcze, społeczne i zdrowotne skutków zapadalności na choroby o podłożu mięśniowo-szkieletowym w Polsce, na tle krajów Unii Europejskiej


Najbliższe wydarzenia
Baner z grafiką zapraszający na 19. Sympozjum EBHC 2024
Polecamy

• Serwis refundacyjny:
IKAR Pro
• Używamy narzędzia:
Freshmail.pl

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

 
© Ceestahc.org   Wykonała: Agencja A.R.T.   Wyświetleń:19682, Data modyfikacji:2024-02-27