CeestahcCeestahc
Main / Sympozjum EBHC / Prelegenci
Sympozjum EBHC

Przejdź do Systemu Zamówień Elektronicznych
Prelegenci
Zaproszeni prelegenci:
 1. Małgorzata Bała, Poland
 2. Antoni Dedeu Baraldés, Spain
 3. Marcin Czech, Poland
 4. David Danko, Hungary
 5. Jaroslaw Duba, Czech Republic
 6. Dominik Dziurda, Poland
 7. Karen Facey, UK
 8. Kamilla Gaitova, Kazakhstan New
 9. John Gillespie, Australia
 10. Brian Godman, UK
 11. Urszula Jaworska, Poland New
 12. Bradley Johnston, Canada New
 13. Grzegorz Juszczyk, Poland
 14. Zbigniew Król, Poland
 15. Anna Kupiecka, Poland
 16. Brygida Kwiatkowska, Poland New
 17. Maria Libura, Poland
 18. Piotr Merks, Poland
 19. Aleksander Nawrat, Poland
 20. Wija Oortwijn, Netherlands
 21. Robert Plisko, Poland
 22. Agnieszka Słowik, Poland
 23. Andrzej Śliwczyński, Poland
 24. Roman Topór-Mądry, Poland
 25. Wouter van Dijk, Netherlands New
 26. Magdalena Władysiuk, Poland
W Sympozjum wezmą udział również przedstawiciele Węgier, Czech i Słowacji oraz polskiego Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia i Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji organizacji pacjenckich.


Sylwetki zaproszonych prelegentów

Małgorzata Bała
dr hab. Małgorzata Bała
Kierownik Ośrodka Przeglądów Systematycznych Polskiej Filii Cochrane oraz Kierownik Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie.
Od 2005 roku prowadzi zajęcia z Evidence Based Medicine dla studentów Wydziału Lekarskiego, Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców i studentów studiów EuroPubHealth. Z Cochrane Collaboration współpracuje od 2000 roku, jest autorką i współautorką kilku przeglądów Cochrane.
Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół Evidence Based Medicine, szczególnie przeglądów systematycznych oceniających skuteczność różnych interwencji terapeutycznych, a także aspekty metodologiczne badań klinicznych oraz wytycznych postępowania i wdrażania ich zaleceń do praktyki klinicznej.
Jest także współautorką rozdziałów w podręczniku pt. "Podstawy EBM, czyli medycyny opartej na danych naukowych dla lekarzy i studentów medycyny" (2008).
W ramach Cochrane jest Dyrektorem Cochrane Polska, współpracuje z Cochrane Tobacco Addiction Groups, Cochrane Renal Group, Cochrane Hepatobiliary Group, Cochrane Skin Group, Cochrane Stroke Group i Cochrane Vascular Diseases Group.
Marcin Czech
Marcin Czech
Wiceminister Zdrowia.
Inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez Departament Polityki Lekowej i Farmacji. Nadzoruje działalność Administratora Systemu Monitorowania Wypadków Konsumenckich. Nadzoruje działalność Narodowego Instytutu Leków w Warszawie.
Jest profesorem Politechniki Warszawskiej, absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Posiada 2 specjalizacje: w zakresie epidemiologii oraz zdrowia publicznego. Ukończył program Master of Business Administration (International MBA) w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, Studium Ekonomiki Zdrowia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej w zakresie programu studiów doktoranckich w dziedzinie zarządzania, odbył staże i szkolenia zagraniczne m.in. w York University, University of Liverpool w Wielkiej Brytanii, McMaster University w Kanadzie. Jest wykładowcą w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, współpracuje z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, przez 9 lat pracował jako adiunkt w Zakładzie Farmakoekonomiki Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 10 lat jest członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, pełniąc w przeszłości rolę Prezesa, a obecnie Prezesa-elekta tej organizacji. Aktywnie działa w międzynarodowym towarzystwie naukowym International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research. Jest członkiem założycielem oraz członkiem władz Polskiego Towarzystwa Opieki Koordynowanej. Brał udział w tworzeniu wytycznych oceny technologii medycznych AOTMiT. Jest autorem ponad 200 prac i doniesień z dziedziny zarządzania, ekonomiki zdrowia, farmakoekonomiki i jakości życia, publikowanych zarówno czasopismach zagranicznych jak i polskich. Był promotorem ponad 100 prac magisterskich i dyplomowych, jest członkiem grup roboczych (m.in. Polskiej Akademii Nauk), rad redakcyjnych oraz naukowych czasopism specjalistycznych, pełni rolę recenzenta prac badawczych (m.in. jako ekspert Narodowego Centrum Nauki), prac doktorskich i książek, artykułów naukowych, brał udział w realizacji grantów naukowych m. in. pochodzących z Unii Europejskiej. Pracował w międzynarodowym środowisku biznesowym i doradczym odpowiadając za kwestie związane ekonomiką zdrowia oraz Real World Evidence. Został uhonorowany nagrodami JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w tym nagrodą indywidualną naukową pierwszego stopnia, nagrodą JM Rektora Politechniki Warszawskiej za program edukacyjny oraz nagrodą "Best and Brightest" firmy PwC.
David Danko
Dávid Dankó
Dyrektor zarządzający, Ideas & Solutions (I&S), szef grupy badawczej, Uniwersytet Korwina w Budapeszcie.
Dávid Dankó jest partnerem zarządzającym w Ideas & Solutions (I&S), niezależnej firmie badawczej i konsultingowej świadczącej usługi doradcze w zakresie polityki zdrowotnej i market access dla firm ubezpieczeniowych oraz firm farmaceutycznych i producentów wyrobów medycznych, zorientowanej na rynki wschodzące i rynki o średnim poziomie dochodu.
Dávid ma 15-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania w opiece zdrowotnej oraz finansowania leków i wyrobów medycznych. Do 2010 r. był członkiem zespołu zarządzającego ds. reformy farmaceutycznej na Węgrzech jako Zastępca Dyrektora ds. refundacji w narodowym funduszu ubezpieczeń zdrowotnych. Wcześniej pracował również jako szef grupy badawczej na Uniwersytecie Korwina w Budapeszcie. Regularnie przemawia na konferencjach i warsztatach poświęconych strategii w zakresie leków i wyrobów medycznych, prowadzi szkolenia z zakresu komunikacji i negocjacji z płatnikami dla międzynarodowych firm i organów władzy oraz zasiada w międzynarodowych komitetach doradczych.
Zainteresowania:
 • Wycena specjalistycznych leków onkohematologicznych
 • Pragmatyczna ocena wartości i systemy HTA dla rynków o średnim poziomie dochodu
 • Opracowywanie umów o refundacji warunkowej i łączenie ich z oceną wartości
 • Negocjacje i komunikacja z płatnikami oraz innymi interesariuszami rządowymi
 • Alternatywne strategie finansowania dla krajów o średnim i niskim poziomie dochodu
Dávid jest wykładowcą w ramach programu European Market Access University Diploma (EMAUD), w Vienna School of Clinical Research (VSCR), prowadzi również wykłady z zakresu farmacji i ekonomiki zdrowia w Europie Środkowej, w Rosji oraz na Bliskim Wschodzie. Ukończył ekonomię na Uniwersytecie Korwina w Budapeszcie, gdzie zdobył tytuł naukowy doktora w 2012 r. Tematem jego pracy doktorskiej było zarządzanie zasobami w badaniach i rozwoju w dziedzinie farmacji.
Dávid jest recenzentem i członkiem redakcji trzech czasopism z zakresu ekonomiki zdrowia i market access. Jest także współautorem podręcznika akademickiego "Pharmaceutical Reimbursment" (Refundacja leków) oraz Wytycznych dot. badań farmakoekonomicznych i ich wyników dla Indii. Dávid posługuje się w pracy językiem angielskim, rosyjskim i włoskim, zna również język niemiecki, francuski i portugalski.
Jaroslav Duba
Jaroslav Duba
W 2009 roku założył spółkę OAKS Consulting s.r.o., mając ponad 15 lat doświadczenia w pracy na najwyższym szczeblu kierowniczym w spółkach takich jak Wyeth, Zentiva i Glaxo. W krótkim czasie OAKS Consulting zostało czołowym przedsiębiorstwem świadczącym usługi doradcze w zakresie market access w Czechach. Zespół składa się obecnie z 15 specjalistów z dziedzin takich jak medycyna, farmakologia, modelowanie matematyczne oraz ekonomia zdrowia.
Dominik Dziurda
Dominik Dziurda
Dyrektor Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Absolwent Wydziału Farmaceutycznego CMUJ w Krakowie (2002) oraz studiów podyplomowych: MBA dla Kadry Medycznej w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (2010). Doktorant SGH w Warszawie.
W historii pracy zawodowej związany z zagadnieniami prawa farmaceutycznego, farmakoekonomiki i organizacji systemu ochrony zdrowia jako wykładowca akademicki, dyrektor ds. refundacji w strukturach krajowych i centralnych w ramach sektora farmaceutycznego oraz analityk i ekspert w projektach związanych z dostępem do świadczeń opieki zdrowotnej i zarządzaniem jakością. Przewodniczący zespołu technicznego projektu Fair and Affordable Pricing, realizowanego w ramach Grupy Wyszehradzkiej, członek Komitetu Wykonawczego projektu POINTer poświęconego systemowi wskaźników jakościowych.
W ramach AOTMiT odpowiedzialny m.in. za projekty związane z transformacją systemu świadczeń gwarantowanych w obszarach rehabilitacji leczniczej, opiekę koordynowaną oraz zagadnienia zaleceń postępowania klinicznego.
Karen Facey
Karen Facey
Karen posiada tytuł naukowy doktora w zakresie statystyki i pracowała jako starszy statystyk w firmach farmaceutycznych oraz MHRA, brytyjskiej agencji nadzorującej leki. W 2000 r. została prezesem pierwszej krajowej agencji oceny technologii medycznych (HTA) w Szkocji, a od 2003 r. jest niezależną konsultantką zajmującą się HTA i zaangażowaniem pacjentów, współpracującą ze wszystkimi interesariuszami. Zasiadała w zarządzie rady zdrowia (płatnik/świadczeniodawca) w Szkocji i obecnie jest członkiem szkockiego komitetu oceny technologii medycznych zajmującego się technologiami nielekowymi. Jest także pracownikiem naukowym Uniwersytetu w Edynburgu, gdzie pracuje nad projektem H2020, IMPACT HTA, w celu opracowania ram oceny leków na rzadkie choroby. Karen jest redaktorem naczelnym książki o zaangażowaniu pacjentów w ocenę technologii medycznych opublikowanej przez wydawnictwo Springer w maju 2017 r., a w 2014 r. trafiła na listę 100 najlepszych praktykujących naukowców w Wielkiej Brytanii.
Kamilla Gaitova
Kamilla Gaitova New
Szefowa działu HTA w Republikańskim Centrum Rozwoju Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia Republiki Kazachstanu. Ukończyła studia na Kazachskim Narodowym Uniwersytecie Medycznym w Ałmaty. Posiada tytuł naukowy doktora z zakresu zdrowia publicznego. Kiedy zaczęła pracę w Centrum, jej głównymi zajęciami były promocja EBM oraz opracowywanie wytycznych praktyki klinicznej. Jest współautorką kilku krajowych wytycznych praktyki klinicznej oraz protokołów klinicznych. Od 2016 r. jej zadaniem w Centrum jest ocena technologii medycznych na poziomie krajowym, w celu wspierania procesu decyzyjnego poprzez dostarczanie informacji opartych na dowodach dla decydentów w Kazachstanie. Jest Członkinią HTAi i uczestniczyła w corocznych spotkaniach HTAi oraz INAHTA w latach 2017-2018.
John Gillespie
John Gillespie
Ekonomika służby zdrowia, Polityka zdrowotna i refundacja, Medtronic Australasia, Sydney.
Dr Gillespie otrzymał tytuł naukowy doktora na Uniwersytecie w Dundee w Szkocji i kontynuował swoje badania nad fosforylacją białek i wyrównaniem metabolicznym na Uniwersytecie w Edmonton w Kanadzie. Po przeprowadzce do Sydney zmienił ścieżkę kariery – jego nowa specjalizacją została ekonomika służby zdrowia. Dr Gillespie pracował kilka lat jako niezależny konsultant, a jego głównym obowiązkiem było dokonywanie ocen nowych technologii medycznych (HTA) oraz procedur dla Australijskiego Departamentu Zdrowia i Starzenia. Od momentu dołączenia do zespołu Medtronic, jego obowiązki obejmowały projekty z zakresu ekonomiki służby zdrowia oraz refundacji technologii związanych z chorobami układu sercowo-naczyniowego oraz nerwowo-naczyniowego. Przede wszystkim zajmuje się oceną nowych technologii medycznych oraz procedur. Do jego głównych obszarów zainteresowania należy dostosowywanie HTA do wciąż rozwijających się technologii medycznych, praktyki zdrowotnej i wyników badań.
Brian Godman
Brian Godman
Brian Godman współpracuje ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO), administracjami rządowymi, instytucjami ds. zdrowia oraz towarzystwami ubezpieczeniowymi z całej Europy celem poprawy wydajności przepisywania leków w sytuacji ograniczonych zasobów. Obejmuje to poszukiwanie potencjalnych sposobów wyceny i finansowania nowych leków przy użyciu sugerowanych modeli pozwalających na optymalizację po wprowadzeniu na rynek. Praca zawodowa Briana Godmana zaowocowała wieloma publikacjami oraz wystąpieniami w których opowiadał o kluczowych zagadnieniach swojej działalności.
Urszula Jaworska
Urszula Jaworska New
W 1997 roku przeszła jako pierwsza pacjentka w Polsce przeszczep szpiku od niespokrewnionego dawcy. Ten pionierski w dziejach polskiej medycyny zabieg odbył się w Klinice Hematologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, a zabiegu dokonał profesor Jerzy Hołowiecki z zespołem.
To właśnie te doświadczenia walki o własne życie zadecydowały o powstaniu fundacji, która od 1997 roku aktywnie pomaga chorym na nowotwory, chorym na białaczkę, SM, WZW C, szpiczaka mnogiego, nowotwory mózgu, buduje bank dawców szpiku, prowadzi akcje edukacyjno-informacyjne w mediach oraz propacjenckie zmiany systemowe w ochronie zdrowia. Organizacja przez wiele lat była również największym pod względem liczby zarejestrowanych osób – Bankiem Dawców Szpiku Kostnego w Polsce. To dzięki osobistemu zaangażowaniu Urszuli Jaworskiej i całego zespołu fundacji idea dawstwa szpiku stała się w Polsce tak popularna. Rejestr fundacji obecnie zrzesza ponad 11 000 dawców szpiku.
Mimo wielu obowiązków stara się łączyć pracę w fundacji ze wspieraniem innych organizacji m.in. OFOPu czy innych stowarzyszeń pacjenckich. Od kilku lat czynnie działa przy Rzeczniku Praw Pacjenta jako Członek Rady Społecznej RPO. W rankingu listy stu Pulsu Medycyny najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia w 2017 roku znalazła się na 38 miejscu. Od lutego 2018 roku bierze udział w pracach Komitetu Zdrowia Krajowej Izby Gospodarczej.
Absolwentka Państwowej Szkoły Baletowej w Warszawie, studentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie na Wydziale Pedagogiki Baletu. Tancerka i solistka, a także kierownik wielu znaczących zespołów baletowych m.in.: Syrena, Sabat, Mazowsze. W 1994 roku wykryto u niej chorobę nowotworową – białaczkę. Jeszcze jako pacjentka, która jako pierwsza w Polsce miała przeszczep szpiku od dawcy niespokrewnionego, została Fundatorem – Założycielem Fundacji Urszuli Jaworskiej. Aktywnie uczestniczy w organizowaniu działań mających na celu szeroko pojętą pomoc chorym na białaczkę, inne nowotwory i choroby przewlekłe. Dużą wagę przywiązuje do podnoszenia poziomu wiedzy w społeczeństwie, dotyczącej chorób nowotworowych.
Bradley Johnston
Bradley Johnston New
Dr Bradley Johnston jest dyrektorem i założycielem NutriRECS (www.nutrirecs.com) oraz profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Zdrowia Społecznego i Epidemiologii na Wydziale Medycyny Uniwersytetu Dalhousie w Halifax w Kanadzie. Pracuje również jako adiunkt w Instytucie Badawczym Szpitala Dziecięcego SickKids, gdzie założył zespół syntezy dowodów (SORT - Systematic Overviews through advancing Research Technology) oraz Oddział Metod Badań Zdrowotnych (wcześniej Epidemiologii Klinicznej i Biostatystyki) Uniwersytetu McMaster, gdzie jest wykładowcą na corocznych warsztatach praktyki klinicznej opartej na dowodach. Dr Johnston jest współredaktorem BMC Medical Research Methods.
Zainteresowania naukowe dr. Johnstona obejmują metodologię wyników pomiarów zgłaszanych przez pacjentów, badania losowe, systematyczne przeglądy oraz wytyczne zdrowia publicznego. Jego praca polega na stosowaniu powyższych metod w szerokim zakresie dziedzin, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji, zasad i praktyki żywienia opartego na dowodach naukowych. Opublikował ponad 100 recenzowanych artykułów, jako pierwszy lub główny autor, w JAMA, Annals of Internal Medicine, CMAJ oraz Pediatrics.
Grzegorz Juszczyk
Grzegorz Juszczyk
Doktor n. medycznych, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. Od 2003 roku jest pracownikiem naukowym w Zakładzie Zdrowia Publicznego WUM. Współpracował z Medicover i Grupą LUX MED, gdzie we współpracy z pracodawcami planował i wdrażał działania prozdrowotne w miejscu pracy. W Grupie LUX MED kierował Biurem Edukacji Zdrowotnej. Reprezentował polskich pracodawców w Komitecie Doradczym Komisji Europejskiej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa w Miejscu Pracy.
Zbigniew J. Król
Zbigniew J. Król  MD, PhD
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
Były zastępca dyrektora Agencji Oceny Technologii Medycznych i adiunkt w Instytucie Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2009 do 2011 r. zasiadał w zarządzie Pfizer Polska sp. z o. o. Następnie był dyrektorem Drawskiego Centrum Specjalistycznego (2012-2013) i Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SPZOZ w Krakowie (2013-2016).
Jest honorowym członkiem Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Na swoim koncie ma m.in. przewodnictwo w zespole ds. opracowywania HTA, Delegatury w Baltic Sea Task Force (później Northern Diamension) Experts Group for Primary Health Care oraz w EQUIP – europejskiej grupie warsztatowej do spraw jakości. Był również ekspertem Światowej Organizacji Zdrowia oraz Banku Światowego ds. organizacji ochrony zdrowia, a także kierownikiem projektu „Data for Decision Makers” (Harvard-Jagiellonian Consortium for Health).
Anna Kupiecka
Anna Kupiecka
Prezes Fundacji Onkocafe – Razem Lepiej. W 2010 roku wykryto u niej nowotwór piersi. Obecnie zaangażowana jest w szerzenie idei wsparcia międzypacjenckiego oraz poprawy jakości leczenia i życia pacjentów onkologicznych. Fundator, załozycielka i Prezes Fundacji OnkoCafe – Razem Lepiej, która stawia sobie za cel pomoc pacjentom oraz ich rodzinom w oswajaniu lęku, zwłaszcza na początku choroby (tuż po diagnozie), a także w trakcie terapii i po zakończonym leczeniu onkologicznym. Autorka poradników dla pacjentów i ich bliskich. Prowadzi audycję "o raku przy kawie" w Radiu RPLFM.
Brygida Kwiatkowska
Prof. Brygida Kwiatkowska New
Reumatolog, Zastępca Dyrektora ds. klinicznych w Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, Przewodnicząca Narodowej Rady Reumatologii, Sekretarz Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.
Zainteresowania badawcze Pani Profesor dotyczą diagnostyki i leczenia schorzeń reumatycznych. Swoje prace prowadzi wielokierunkowo, poszerzając wiedzę z innych dyscyplin medycznych powiązanych z chorobami reumatycznymi. Propaguje zastosowanie nowych technik diagnostycznych w rozpoznawaniu chorób reumatycznych jak i wprowadza najnowsze, dostępne metody terapeutyczne. Na jej dorobek naukowy składa się 46 publikacji : 12 oryginalnych pełnotekstowych prac naukowych, 26 prac poglądowych, 4 opisy przypadków, 11 rozdziałów do podręczników, w tym 2 rozdziały do podręcznika o zasięgu międzynarodowym (wydany w języku angielskim), 2 komentarze redakcyjne. W większości prac jest pierwszym autorem, pełniąc rolę wiodącą w koncepcji tematu, opracowaniu wyników i przygotowaniu do druku. Ponadto opublikowała 15 doniesień zjazdowych w suplementach do zagranicznych i polskich czasopism naukowych.
Maria Libura
Maria Libura
Ekspert ds. zdrowia Klubu Jagiellońskiego. Kierownik Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej. Autorka publikacji z zakresu chorób rzadkich oraz komunikacji w ochronie zdrowia. Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Zespołem Pradera-Williego.
Piotr Merks
Piotr Merks
Dr n. farm. Piotr Merks, Prezes Piktorex Sp. z.o.o, z ponad 16-letnim doświadczeniem w branży farmaceutycznej. Ekspert w zakresie wdrażania Dyrektywy Fałszywkowej (FMD), projektów innowacyjnych oraz projektowania nowych usług farmaceutycznych, wykładowca na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum, w Bydgoszczy, w zakresie opieki farmaceutycznej laureat wielu nagród oraz wyróżnień w Polsce i za granicą. Posiada międzynarodowe doświadczenie w różnych sektorach: placówki naukowe, organy rządowe i pozarządowe, firmy komercyjne, szpitale, apteki. Przez ponad 10 lat pracował w branży farmaceutycznej w Wielkiej Brytanii. Droga kariery zaprowadziła go również do Australii, Kanady i Finlandii, gdzie poznał w praktyce kolejne rynki farmaceutyczne. Należy do wielu branżowych organizacji, takich jak brytyjska Royal Pharmaceutical Society (RPS), Międzynarodowa Federacja Farmaceutyczna (FIP), Europejskie Związki Zawodowe Pracowników Zatrudnionych w Aptekach (EPHEU), Angielskich Związków Zawodowych (PDA). Członek Rady Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie oraz Naczelnej Izby Aptekarskiej (Sekcja Współpracy Zagranicznej). Aktywnie działa na rzecz poprawy zdrowia publicznego, bezpieczeństwa stosowania leków i eliminacji leków fałszowanych z obrotu detalicznego. Wynalazca i koordynator narzędzia opieki farmaceutycznej Lekolepki. Autor projektów, publikacji, uczestnik międzynarodowych konferencji.
Wija Oortwijn
Wija Oortwijn
Wija Oortwijn jest stowarzyszona z Wydziałem ds. Dowodów Medycznych na Radboud University Medical Center Nijmegen (Holandia). Studiowała nauki medyczne i posiada tytuł naukowy doktora medycyny (Wyznaczanie priorytetów w ocenie technologii medycznych).
Posiada ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe w HTA i analizowaniu polityki zdrowotnej. Prowadziła badania dotyczące mapowania poziomu ocen technologii medycznych w krajach na całym świecie oraz była zaangażowana w projekt badawczy INTEGRATE-HTA (www.integrate-hta.eu), mający na celu opracowanie koncepcji i metod umożliwiających zorientowaną na pacjentów, zintegrowaną ocenę skuteczności oraz ekonomicznych, społecznych, kulturowych i etycznych aspektów złożonych technologii, które uwzględniają ich kontekst i wdrażanie. Niedawno zakończyła pracę nad projektem związanym z HTA i podejmowaniem decyzji w 10 krajach z całego świata (publikacja w Value in Health) oraz projektem opisujących stopień dostosowania HTA do wartości i zasad leżących u podstaw systemu opieki zdrowotnej w wybranych krajach. Obecnie opracowuje praktyczny przewodnik dla organizacji zajmujących się oceną technologii medycznych dotyczący wdrażania "dyskusji opartych na dowodach naukowych" (EDPs). EDPs określają wytyczne dla organizacji zajmujących się HTA w celu usprawnienia procesów decyzyjnych. EDPs oparte są na racjonalnym procesie podejmowania decyzji poprzez opartą na dowodach ocenę zidentyfikowanych wartości (odzwierciedloną w wielokryterialnych analizach decyzyjnych – MCDA), a także sprawiedliwe podejmowanie decyzji (wyrażone w podejściu „accountability for reasonableness”– A4R).
Jest jednym z założycieli holenderskiego NVTAG oraz International Society for HTA (HTAi), była członkiem zarządu obu towarzystw oraz współprzewodniczącą HTAi/INAHTA Interest Group on Ethics w latach 2011-2017. Obecnie jest członkiem HTAi Scientific Development and Capacity Building Advisory Committee, współprzewodniczącą International Working Group, która zajmuje się aktualizowaniem definicji HTA, jest również współredaktorem w International Journal of Technology Assessment in Health Care.
Ponadto jest sekretarzem naukowym w HTAi's Global Policy Forum: w latach 2016-2017 (w zakresie ram wartości); w latach 2017-2018 (w zakresie horizon scanning) oraz w latach 2018-2019 (w zakresie dowodów rzeczywistych).
Robert Plisko
Robert Plisko
Prezes HTA Consulting od 2006 roku, jeden z założycieli firmy. Magister ekonomii (Akademia Ekonomiczna w Krakowie). Swoją pracę rozpoczynał w Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Autor wielu publikacji z zakresu HTA i ochrony zdrowia. Jako doradca Banku Światowego uczestniczył w realizacji projektów prowadzonych w Serbii. Kieruje Działem Analiz Ekonomicznych firmy HTA Consulting i realizuje projekty w Azji i Australii. Spokój i zdrowy rozsądek to drugie i trzecie imię Roberta.
Agnieszka Słowik
Prof. dr hab. Agnieszka Słowik
Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii oraz kierownik Zakładu Neurogenetyki, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kierownik Centrum Interwencyjnych Terapii Ostrego Udaru Mózgu (CITO) w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Ukończyła Akademię Medyczną w Krakowie. Odbyła również roczne szkolenie z zakresu neurologii klinicznej oraz genetyki na Uniwersytecie Rochester, USA. Od 2014 r. jest wykładowcą kontraktowym w Klinice Neurologii Uniwersytetu Rochester, USA.
W latach 2011-2016 była koordynatorem w Collegium Medicum UJ Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich „Nauki Molekularne dla Medycyny”. W latach 2012-2017 była koordynatorem Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW), Konsorcjum Naukowego Wydziału Lekarskiego UJCM oraz Instytutu Farmakologii PAN. Członek Komisji Nauk Medycznych Oddziału PAN w Krakowie, Komitetu Nauk Neurologicznych PAN i Rady Naukowej Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie. Należy do Europejskiej Organizacji Udarowej, Amerykańskiego Towarzystwa Neurologicznego oraz Amerykańskiej Akademii Neurologii.
Jej zainteresowania naukowe obejmują problematykę patofizjologii, kliniki i terapii udaru mózgu oraz innych chorób układu nerwowego związanych z wiekiem. Autorka ponad 150 prac z tego zakresu (impakt faktor: 722 punkty, prace cytowane ponad 3400 razy, wskaźnik Hirsha: 31). Zrealizowała 12 grantów naukowych krajowych i 5 międzynarodowych. Laureatka 10 nagród naukowych, w tym dwukrotnie Nagrody PAN, dwukrotnie Nagrody Ministra Zdrowia i trzykrotnie Ministra Nauki.
Od 2008 r. należy do Międzynarodowego Konsorcjum Genetyki Udaru Mózgu - wchodzi w skład Komitetu Sterującego. Prowadzi badania genetycznych czynników ryzyka różnych etiologii udaru mózgu, publikowane m.in. w Nature Genetics, Lancet Neurology czy American Journal of Human Genetics.
W 2013 r. prof. Agnieszka Słowik we współpracy z prof. Tadeuszem Popielą zorganizowała system leczenia przyczynowego udaru niedokrwiennego mózgu za pomocą trombektomii mechanicznej (CITO) skierowany do mieszkańców Małopolski. W ramach tego systemu leczenie zapewniono ponad 200 chorych. W 2018 r. prof. Agnieszka Słowik razem z prof. Tadeuszem Popielą otrzymali nagrodę Prezesa Rady Ministrów za zorganizowanie i koordynowanie tego systemu.
Andrzej Śliwczyński
Andrzej Śliwczyński
Doctor of Health Sciences, a graduate of the University of Łódź, obtained his scientific title at The Medical University of Łódź. Deputy Director of The Department of Analyses and Strategy in The Central Office of the National Health Fund, lecturer at The Humanities and Economics Academy in Łódź. Between 1987 and 2005 he worked and held managerial positions in the State Pharmaceutical Supply Company "Cefarm". Since 2005 he has been working at the Central Office of the National Health Fund. In 2012 he obtained postgraduate diploma of Database Studies.
Currently, he deals with analysis of large data sets concerning actual clinical practice. Author and co-author of dozens of articles published in national and international journals in the field of medicine and economics, discussing medical data analyses, financing in the health care system, epidemiology, pharmacoeconomics.
Member of the Transparency Council of the Agency for Health Technology Assessment.
Roman Topór-Mądry
Roman Topór-Mądry
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Lekarz, specjalista zdrowia publicznego, epidemiolog. Konsultant wojewódzki w dziedzinie zdrowia publicznego w województwie małopolskim. Zastępca Dyrektora Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Uczestnik i koordynator wielu projektów naukowych, pracował w zespołach doradczych m.in. Ministerstwa Zdrowia, towarzystw naukowych, samorządów lokalnych, Komisji Europejskiej, Banku Światowego.
Magdalena Władysiuk
Magdalena Władysiuk
Prezes Stowarzyszenia CEESTAHC, Prezes Zarządu MedInvest Scanner, Wiceprezes firmy HTA Consulting, w której odpowiedzialna jest za strategiczny rozwój firmy.
Jej głównym celem jest zapewnienie wysokiej jakości informacji i danych w oparciu o EBM i HTA. Podejmuje działania nie tylko na terenie Polski, ale także w Europie i Azji. Jej kluczowym zadaniem jest poprawa wyników leczenia pacjentów poprzez podejmowanie lepszych decyzji leczniczych.
W CEESTAHC jest odpowiedzialna za przygotowanie i zapewnienie platformy do dyskusji dla wszystkich zainteresowanych grup interesów w sektorze opieki zdrowotnej. Misją CEESTAHC jest poprawa jakości opieki zdrowotnej w oparciu o dowody.
Jest absolwentką Akademii Medycznej w Lublinie oraz Ekonomii i MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
W latach 2006-2008 była członkiem corocznych spotkań HTAi.


Najbliższe wydarzenia
XIII Sympozjum EBHC 2018 Rejestracja on-line na Sympozjum EBHC Polecamy

• Serwis refundacyjny:
IKAR Pro Dobre Programy Zdrowotne
• Używamy narzędzia:
Freshmail.pl
 
© Ceestahc.org   Wykonała: Agencja A.R.T.   Wyświetleń:22775, Data modyfikacji:2018-09-13