CeestahcCeestahc
Main / Activity / HTAi 2004
Activity

HTAi 2004 1st Annual Meeting


Podstawowe informacje o Konferencji HTAi Kraków 2004
Oświadczenie prasowe o Dorocznym Spotkaniu HTAi 2004
HTAi jest międzynarodowym stowarzyszeniem będącym forum wymiany doświadczeń oraz informacji na temat badań i szkoleń, pomiędzy lekarzami oraz decydentami z całego świata. HTA dotyczy klinicznych, ekonomicznych oraz społecznych efektów zastosowań lekowych i nielekowych technologii. Ponadto HTA skupia się na systemowych rozwiązaniach w sferze organizacji i administracji systemem opieki zdrowotnej.
Konferencja HTAi 2004 odbyła się w Krakowie w dniach od 30 maja do 2 czerwca 2004 roku. Podczas konferencji zaprezentowano wyniki uzyskane w dziedzinie HTA oraz zastosowania analiz opłacalności w systemach refundacyjnych funkcjonujących w poszczególnych krajach na całym świecie.
Konferencja została zorganizowana wspólnie przez instytucje pochodzące z krajów Grupy Wyszehradzkiej, co zwłaszcza w 2004 roku, w kontekście wstąpienia do Unii Europejskiej 10 europejskich państw z tego regionu miało specjalne znaczenie.
Celem konferencji było zaprezentowanie obecnych osiągnięć w metodach szacowania efektywności klinicznej i opłacalności dla stosowanych i nowo wprowadzonych technologii medycznych. Program konferencji obejmował przede wszystkim wykorzystanie analiz opłacalności w systemach refundacyjnych. Skupiono się także na kluczowej roli HTA dla podstawowych i dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych, szeroko stosowanych w wysoko uprzemysłowionych krajach. Dyskutowano ponadto o międzynarodowych oraz narodowych osiągnięciach w dziedzinie HTA związanych zwłaszcza z jego wpływem na zmiany prawne, ulepszeniem systemów rejestracyjnych i systemów refundacji kosztów. Omówiono kwestie polepszenia systemu finansowania usług medycznych, standaryzacji procedur medycznych oraz edukacji w zakresie EBM.
Dla podjęcia właściwych decyzji w sprawie finansowania usług zdrowotnych ze środków publicznych niezbędne jest wykonanie aktualnych i wiarygodnych analiz. Doroczne spotkanie HTAi stworzyło niezwykłą możliwość wymiany specjalistycznej wiedzy oraz doświadczeń, a ponadto było bodźcem mogącym przyspieszyć konstruktywne zmiany w systemach opieki zdrowotnej funkcjonujących obecnie w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.
Wśród gości, którzy zgłosili swój udział w konferencji byli przedstawiciele następujących instytucji: rządowe agencje HTA, Światowa Organizacja Zdrowia, Bank światowy, Ministerstwa Zdrowia, firmy ubezpieczeń zdrowotnych, centra naukowe i przemysłowe, instytuty naukowe i badawcze z całego świata. Licznie więc uczestniczyły w tym wydarzeniu organizacje rządowe, naukowe i wyspecjalizowane. W pewnym sensie konferencja ta stanowiła wyzwanie dla Krakowa i dla Polski, promując Polskę jako miejsce spotkania różnych światów- medycyny, nauki i polityki.
Międzynarodowa konferencja 'HTAi 2004' objęta była honorowym patronatem tak znakomitych osobistości jak Minister Zdrowia Rzeczpospolitej Polskiej, Minister Zdrowia Czech, Minister Zdrowia Węgier i Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Węgier.
We recommend
EBHC Symposium
 
© Ceestahc.org   Wykonała: Agencja A.R.T.   Wyświetleń:7248, Data modyfikacji:2012-11-21