CeestahcCeestahc
Main / Działalność / Zamówienia publiczne
Działalność
Zdrowa wątroba
Przejdź do Systemu Zamówień Elektronicznych
Zamówienia publiczne
Zapytanie ofertowe nr 2/2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Kraków, 4 lipca 2018
Uprzejmie informujemy, że za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy
Drukarnia GRAF Kazimierz Pastuszczak, ul. Zapole 4, 32-086 Węgrzce
z ceną za zrealizowanie przedmiotu umowy, określoną na podstawie zapytania ofertowego w wysokości 3 874,50 zł brutto (słownie: trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery 50/100 złotych), w tym podatek VAT 23 % za wykonanie przedmiotu zamówienia.


Treść zapytania
Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na redakcję i projektowanie graficzne materiałów wg poniższej specyfikacji.
 1. Opis przedmiotu zamówienia: redakcja i projektowanie graficzne na potrzeby 3 projektów
  • edycja, redakcja i korekta treści na potrzeby 3 projektów: ulotki profilaktycznej, ulotki informacyjnej i plakatu promocyjnego
  • wykonanie grafiki okładkowej w jakości umożliwiającej użycie w różnych mediach (3 projekty)
  • stworzenie hasła promocyjnego
  • opracowanie piramidy żywienia i aktywności fizycznej na podstawie wytycznych WHO
  • wykonanie ilustracji aktywności fizycznych (10-15 obrazów)
  • wykonanie ilustracji produktów żywnościowych (10-15 obrazów)
  • skład w żądanym formacie 3 druków: ulotki profilaktycznej, ulotki informacyjnej i plakatu promocyjnego
  • wprowadzanie poprawek do projektów: ulotka profilaktyczna – 20 korekt całościowych, ulotka informacyjna – 10 korekt całościowych i plakat promocyjny – 10 korekt całościowych
 2. Warunki udziału w postępowaniu: złożenie w terminie oferty, spełnianie warunków
 3. Kryteria oceny ofert: cena
 4. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert: porównanie cen z ofert w arkuszu kalkulacyjnym
 5. Termin składania ofert: data: 4/07/2018, godzina: 12.00
 6. Akceptowalne formy składania ofert:
  • email na adres k.katarzynska@ceestahc.org
  • pocztą na adres CEESTAHC
 7. Sposób sporządzenia oferty:
  • wydruk lub dokument elektroniczny zawierający:
   • nr zapytania
   • nazwa firmy oferenta
   • cena za podany w punkcie 1. zakres prac
   • pieczątka firmy oferenta
 8. Warunki wykluczenia:
  Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
  • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej
  • pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
 9. Termin realizacji zamówienia: 9 lipca 2018
 10. Odrzuceniu podlegają oferty:
  • których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
  • złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym.
  • Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w zapytaniu ofertowym, zamawiający niezwłocznie zwraca oferentom.
 11. Zmiana umowy: zamawiający nie dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy / zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:
  • zmiana liczby projektów
  • zmiana założeń programu profilaktycznego, wymagająca zmian w treści
  • Nie jest możliwe dokonywanie zmian w umowie polegających na zmniejszeniu zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie.
 12. Załączniki: Zapytanie ofertowe nr 1/2018 - plik PDF 100 kB
 13. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.
  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich potencjalnych wykonawców, do których zostało skierowane zapytanie ofertowe oraz zamieści informację na stronie internetowej.Zapytanie ofertowe nr 1/2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Kraków, 25 czerwca 2018
Uprzejmie informujemy, że za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy
Drukarnia GRAF Kazimierz Pastuszczak, ul. Zapole 4, 32-086 Węgrzce
z ceną za zrealizowanie przedmiotu umowy, określoną na podstawie zapytania ofertowego w wysokości 3 124,20 zł brutto (słownie: trzy tysiące sto dwadzieścia cztery 20/100 złotych), w tym podatek VAT 23 % za wykonanie przedmiotu zamówienia.


Treść zapytania
Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na na druk materiałów wg poniższej specyfikacji. Sprawa jest pilna. Proszę o szybką odpowiedź.
 1. Opis przedmiotu zamówienia: 3 druki
  1. ulotka PROFILAKTYKA
   format: 156 x 220 mm (312 x 220 mm)
   ilość stron: 4
   zadruk: 4+4
   papier: offset 140g
   introligatorka: 1 biga, falc na pół
   kompletacja: paczki po 160 sztuk
   nakład: 10 000 sztuk
  2. ulotka INFO
   format: 156 x 220 mm
   ilość stron: 2
   zadruk: 4+4
   papier: offset 140g
   kompletacja: paczki po 160 sztuk
   nakład: 10 000 sztuk
  3. plakat INFO
   format: 480 x 680 mm
   zadruk: 4+0
   papier: kreda błyszcząca 150g
   nakład: 200 sztuk
  Adres dostawy: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków
 2. Warunki udziału w postępowaniu: złożenie w terminie oferty, spełnianie warunków
 3. Kryteria oceny ofert: cena
 4. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert: porównanie cen z ofert w arkuszu kalkulacyjnym
 5. Termin składania ofert: data: 22/06/2018, godzina: 12.00
 6. Akceptowalne formy składania ofert:
  • email na adres m.dziadyk@ceestahc.org
  • pocztą na adres CEESTAHC
 7. Sposób sporządzenia oferty:
  • wydruk lub dokument elektroniczny zawierający:
   • nr zapytania
   • nazwa firmy oferenta
   • lista z trzema cenami za druki A, B i C
   • pieczątka firmy oferenta
 8. Warunki wykluczenia:
  Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
  • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej
  • pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
 9. Termin realizacji zamówienia: 29 czerwca 2018
 10. Odrzuceniu podlegają oferty:
  • których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
  • złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym.
  • Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w zapytaniu ofertowym, zamawiający niezwłocznie zwraca oferentom.
 11. Zmiana umowy: zamawiający nie dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy / zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:
  • zmiana formatu
  • zmiana nakładów
  • zmiana miejsca dostawy
  • Nie jest możliwe dokonywanie zmian w umowie polegających na zmniejszeniu zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie.
 12. Załączniki: Zapytanie ofertowe nr 1/2018 - plik PDF 100 kB
 13. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.
  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich potencjalnych wykonawców, do których zostało skierowane zapytanie ofertowe oraz zamieści informację na stronie internetowej.
 
© Ceestahc.org   Wykonała: Agencja A.R.T.   Wyświetleń:2751, Data modyfikacji:2018-07-04